Radnice informuje

19.05.2014 21:36

Mateřské školy 2014

Na konci dubna proběhlo přijímací řízení do mateřských škol a tak je pochopitelné, že se

množí dotazy na kapacitu školek a plánování míst v nich. Objevují se názory, že se nikdo

dopředu situací nezabývá. Opak je pravdou. Průběžně sledujeme vývoj porodnosti a snažíme

se odhadnout poptávku po místech v MŠ. Zároveň musíme uvažovat i ekonomicky, to

znamená vyhodnotit střednědobé zhodnocení investic do budování kapacity v mateřských

školách. Budovat novou stavbu za desítky milionů na pět let pokládám za nehospodárné. Je

pravda, že plánování v oblasti kapacity MŠ naráží na řadu úskalí:

· Je velmi krátká doba mezi termínem získání demografických údajů za příslušný rok a

nástupem dítěte do školky. Jsou to zhruba dva roky. To nemluvím o případech, kdy je

dětem krátce před zápisem do MŠ měněn trvalý pobyt, aby měly větší šanci na

umístění.

· Aktuální požadavek na září se dovídáme až na konci dubna po přijímacím řízení a

často vůbec neodpovídá našim očekáváním.

· Odklady školní docházky rovněž omezují kapacitu mateřských škol. Zdálo by se, že

tomu tak není, stále v MŠ je určitý počet dětí s odkladem, po jejich nástupu do školy

mají odklad zase další. Ve skutečnosti to ale znamená, že je určité nepředvídatelné

procento dětí, které do MŠ chodí na tři, ale čtyři roky.

· Okolní obce v době poklesu porodnosti zrušily mateřské školy. O porodnosti v těchto

obcích se dovíme jedině z celostátních statistik, tam je časový prostor ještě menší, než

u choceňských dětí. Předškoláci mají v přijímacím řízení přednost před ostatními bez

ohledu na trvalé bydliště.

· V malých územních celcích se velmi těžko dělá populační prognóza

· Na rozdíl od škol není povinná „školková“ docházka, neexistuje spádovost.

· Hygienické parametry na kapacitu předškolních zařízení jsou náročnější a tím i

nákladnější, než je tomu u základních škol.

· Pokles porodnosti je víceméně setrvalý s výjimkou relativně malého vzestupu počtu

narozených dětí celostátně mezi lety 2004 a 2010. Jen pro ilustraci: v roce 1974 se

České republice živě narodilo 194 tisíc dětí, mezi lety 1996 až 2003 byl počet

narozených kolem 90 tisíc. V té době se rušily vesnické školky. V roce 2008 se

narodilo 119 tisíc dětí, v letech 2011 a 2012 byl pokles na 109 tisíc, data za rok 2013

ještě nejsou k dispozici, předpokládá se ale další snižování porodnosti.

· V Chocni populační vývoj kopíruje celostátní statistiku, ale jsou zde relativně velké

meziroční výkyvy, tak jak je u malých populačních celků obvyklé. V roce 2005 se

narodilo 79 dětí, v roce 2006 to bylo 91, v roce 2008 109, ale v následujícím roce je

jen 88 živě narozených. Vrchol porodnosti je v roce 2010 se 117 narozenými dětmi

(to bylo loňské přijímací řízení), v roce 2011 se narodilo 102 a v roce 2012 jen 73

dětí. Očekávám tedy, že tlak na místa ve školce bude v příštím roce podstatně menší,

než letos a v předchozích dvou letech, kdy současná populační vlna měla svůj vrchol.

· Budování kapacit v mateřských školách je nákladné a časově náročné. Rekonstrukce

bývalé praktické školy na mateřskou školu, která bude mít kapacitu 78 míst stojí šest

miliónů korun. A to se snažíme maximálně využít všechno použitelné a funkč

v rekonstruovaném objektu, funkční vybavení se přestěhuje z MŠ Herzánka. Při

budování nového objektu a nákupu nového vybavení bychom se pohybovali v řádech

desítek milionů. Projektovou dokumentaci k rekonstrukci jsme začali připravovat před

dvěma lety- to je zase poznámka k časovým možnostem.

· MŠ Herzánka byla budována jako dočasná stavba. Energeticky je naprosto

nevyhovující. Již definitivně končí její životnost: kotle již dva roky přemlouváme, aby

ještě chvíli sloužily, střechu postupně látáme, terasa opadává. Nikdo netuší jaká výplň

je mezi stropem a střechou a v mezistění. Nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby

se ze stěn vyvalila skelná či jiná vlákna. Jsem proto ráda, že v létě přestěhujeme

školku do zrekonstruovaných, hygienicky vyhovujících prostor a nebudeme trnout, co

dalšího se zase rozpadne.

· Jsem přesvědčena že ani stravování se ve školce nezhorší, jinak bych změnu

v zajištění stravování neprosazovala. Norma pro školkovou stravu je daná, daná je i

pestrost jídelníčku. Na přípravě jídla se budou podílet současné paní kuchařky ze

školek, které mají se složením jídelníčku zkušenost. Jídlo navíc nebude zhotovováno

v kastrolech na plynových sporácích, ale s použitím moderních technologií- vaření

v páře, horkém vzduchu- a bude tím více zachována nutriční hodnota pokrmů (hlavně

vitamíny).

MUDr. Věra Rybová, místostarostka

 

https://www.chocen-mesto.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5197&id_dokumenty=323064

—————

Zpět