Zápis do MŠ Kaštánek, Choceň na šk. rok 2015/2016

17.01.2015 20:47

Zápis do MŠ Kaštánek, Choceň pro školní rok 2015/2016

Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu Vašich dětí do Mateřské školy Kaštánek, Choceň.

Termín zápisu:  čtvrtek 30. 4. 2015 od 8,00 do 15,00 hodin v ředitelně MŠ.

K zápisu přineste:
1. řádně vyplněnou a podepsanou Žádost k přijetí (musí obsahovat vyjádření dětského lékaře)
2. řádně vyplněný a podepsaný Evidenční list dítěte
3. rodný list dítěte
4. občanský průkaz zákonného zástupce

Postup při zápisu do mateřské školy:

  • Formuláře si vyzvedněte v mateřské škole od 1. 4. 2015, denně od 7,00 do 16,00 hodin.
  • U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost potvrzenou lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní.
  • Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly.

Kritéria stanovená ředitelkou MŠ:
Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 se bude postupovat při převýšení počtu požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volné kapacity MŠ Kaštánek (3 třídy po 28 dětech) následovně:

  1. K předškolnímu vzdělávání se v souladu se zák. 561/2004 Sb. v platném znění přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy ve věku dosažení šesti let od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
  2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a spádových obcích, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, Nová Ves, Podrážek), které k 1. 9. 2015 dovrší tří let, v pořadí dle věku sestupně.
  3. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší.

Oznámení o přijetí:
Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy v pátek 15. 5. 2015.
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ v pondělí  1. 6. 2015 v 15,00 hodin.

Oznámení o nepřijetí:
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí 18. 5. 2015 mezi 8,00 - 15,00 hodinou.

V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pondělí 11. 5. 2015 od 10,00 - 14,00 hodin v ředitelně školy.
 

V Chocni dne 17. 1. 2015                                                                                                                                                                        Naděžda Dvořáková, řed. MŠ

—————

Zpět