Zápis do MŠ Kaštánek, Choceň

14.08.2014 23:24

Zápis do MŠ Kašánek, Choceň pro školní rok 2014/2015 

Termín zápisu:  Pondělí 25. 8. 2014 od 8,00 do 16,00 hodin v ředitelně.
K zápisu vezměte:
1. řádně vyplněnou a podepsanou žádost k přijetí (musí obsahovat vyjádření dětského lékaře)
2. rodný list dítěte
3. občanský průkaz zákonného zástupce
 
Postup při zápisu do mateřské školy:
Formulář si vyzvedněte v mateřské škole   18. 8. nebo 19. 8. 2014 od 8,00 do 16,00 hodin ve třídě Koťat.
U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost potvrzenou lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní.
Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod jednacími čísly.
 
Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérií.
 
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy ve věku dosažení šesti let od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku (v souladu se zák. 561/2004 Sb.)
 
2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a spádových obcích, ( Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, Nová Ves, Podrážek), které ke dni svého nástupu do MŠ dovrší tří let, sestupně od nejstaršího po nejmladší.
 
3. Ostatní přihlášené děti podle věku sestupně od nejstaršího po nejmladší.
 
Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy ve čtvrtek 28.8. 2014.
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v úterý 2. 9. 2014 mezi  8,00 - 15,00 hodin.
Rozhodnutí o přijetí
 do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně  v pondělí  1. 9. 2014 v MŠ.

 

Dvořáková Naděžda, ředitelka MŠ

—————

Zpět