Zápis do MŠ Kaštánek pro rok 2022-2023 - V PONDĚLÍ 2.5.2022

20.02.2022 10:11

Milí rodiče, zveme Vás k zápisu Vašich dětí do Mateřské školy Kaštánek, Choceň.

Termín zápisu: pondělí 2. 5. 2022 od 8.00 do 15.30 hodin v ředitelně MŠ.

K zápisu přineste:

1. řádně vyplněnou a podepsanou Žádost k přijetí 2. rodný list dítěte 3. občanský průkaz zákonného zástupce Postup při zápisu do mateřské školy: Formuláře si vyzvedněte osobně v mateřské škole od 1. 4. 2022, denně od 8.00 do 12.00 hodin. Nebo stáhněte z webových stránek školy. U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou Žádost k přijetí a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní. Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly. Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérií. Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se bude postupovat následovně: Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Kaštánek (3 třídy po 24 dětech), přijímá ředitelka MŠ podle těchto kritérií:

1. K povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě

dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné-

novela ŠZ č. 178/2016, § 34 odst. 3) a děti s odkladem školní docházky 2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky,

Podrážek), které k 31. 8. 2022 dovrší nejméně čtvrtého věku ( § 34 odst.3, školského zákona), v pořadí dle

věku sestupně. 3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky,

Podrážek), které k 31. 8. 2022 dovrší nejméně třetího roku, v pořadí dle věku sestupně.

4. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity. Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy v úterý 17. 5. 2022. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí 23. 5. 2022 mezi 8.00 – 15.00 hodin. Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ ve čtvrtek 26. 5. 2022  v 15,30 hodin ve třídě Mravenečků.

V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 10.00 – 15.00 hodin v ředitelně školy.

 

V Chocni dne 18. 2. 2022 Naděžda Dvořáková, řed. MŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ VAŠEHO DÍTĚTE DO MŠ 

—————

Zpět