Zápis do MŠ Kaštánek pro šk. rok 2017/18

14.03.2018 20:44

Zápis do MŠ Kaštánek, Choceň pro školní rok 2018/2019


Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu Vašich dětí do Mateřské školy Kaštánek, Choceň.

Termín zápisu:  středa 2. 5. 2018 od 8.00 do 15.30 hodin v ředitelně MŠ.

          K zápisu přineste:

               1.   řádně vyplněnou a podepsanou Žádost k přijetí
               2.   rodný list dítěte
               3.   občanský průkaz zákonného zástupce
 
Postup při zápisu do mateřské školy:
Formuláře si vyzvedněte v mateřské škole od úterý 3. 4. 2018, denně od 7.00 do 16.00 hodin.
U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou Žádost k přijetí  a předloží svůj občanský průkaz  a rodný list dítěte.
Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní.
Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly.
 
Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérií.
Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se bude postupovat následovně:
Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Kaštánek  (3 třídy po 26 dětech), přijímá ředitelka MŠ podle těchto kritérií:


1. K povinnému předškolnímu vzdělávání  (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné- novela ŠZ č. 178/2016, § 34 odst. 3) a děti s odkladem školní docházky

2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, Podrážek), které k 31. 8. 2018 dovrší nejméně čtvrtého věku ( § 34 odst.3, školského zákona), v pořadí dle věku sestupně.

3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, Podrážek), které k 31. 8. 2018 dovrší nejméně třetího roku, v pořadí dle  věku sestupně.

4. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity.

Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy ve čtvrtek  31. 5. 2018.
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí  4. 6.  2018       mezi  8.00 – 15.00 hodin.
Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ v úterý  12. 6. 2018           v 15,00 hodin.
V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pátek 18. 5. 2018 od 10.00 – 14.00 hodin v ředitelně školy.

V Chocni 12. 3. 2018                                                Naděžda Dvořáková, řed. MŠ  

—————

Zpět