ZÁPIS DO MŠ KAŠTÁNEK

10.02.2016 20:39

Zápis do MŠ Kaštánek, Choceň pro školní rok 2016/2017


Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu Vašich dětí do Mateřské školy Kaštánek, Choceň.

Termín zápisu:  pondělí 25. 4. 2016 od 8,00 do 15,00 hodin v ředitelně MŠ.


                 K zápisu přineste:

                    1. řádně vyplněnou a podepsanou Žádost k přijetí

2. řádně vyplněný a podepsaný Evidenční list dítěte s potvrzením dětského lékaře
3. rodný list dítěte
4. občanský průkaz zákonného zástupce
 
Postup při zápisu do mateřské školy:
Formuláře si vyzvedněte v mateřské škole od 4. 4. 2016, denně od 7,00 do 16,00 hodin.
U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost a Evidenční list potvrzený lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pořadí odevzdaných žádostí, přijetí dítěte do MŠ neovlivní.
Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly.
 
Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérií.
Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 se bude postupovat následovně:
Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Kaštánek (3 třídy po 28 dětech), přijímá ředitelka MŠ podle těchto kritérií:
 
1. K předškolnímu vzdělávání se v souladu se zák. 561/2004 Sb. v platném znění přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy ve věku dosažení šesti let od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 
2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a spádových obcích (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, Nová Ves, Podrážek), které k 1. 9. 2016 dovrší tří let, v pořadí dle věku sestupně.
 
3. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší.

Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy v pátek 20. 5. 2016.
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí  23. 5. 2016 mezi  8,00 - 15,00 hodin.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ v pondělí  30. 5. 2016 v 15,00 hodin.
 
V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pondělí 13. 5. 2016 od 10,00 - 14,00 hodin v ředitelně školy.

 

V Chocni dne 17. 1. 2015                                                                Naděžda Dvořáková, řed. MŠ

—————

Zpět