Vzdělávání pedagogů MŠ Kaštánek

Učitelky MŠ Kaštánek se průběžně během školního roku vzdělávají ve všech oblastech potřebných pro správný vývoj dítěte. Vzdělávají se samostudiem, absolvují  denní akreditované semináře i dlouhodobější projekty. S poznatky ze seminářů se dělí s ostatními učitelkami a seznamují tak celý kolektiv s novinkami ve výchovně vzdělávací práci. Pokud se chcete blíže seznámit s konkrétním obsahem naší celoroční práce v oblasti sebevzdělávání a máte zájem o novinky, které budeme zařazovat v naší další práci, nahlédněte do odkazů níže
 

Ve školním roce 2022/23 se pí. učitelky a pí. asistentky vzdělávaly v těchto oblastech

 
  
 • Jak mít ŠVP v souladu s RVP PV MŠMT
 • Nastartuj diagnostiku
 • Implementace klíčových kompetencí
 • Rozvoj digitální gramotnosti
 • Porady ředitelů
 • Stáž – Finské školství
 • Logopedie
 • Řízení MŠ
 • Digitalizace v MŠ
 • AP u dítěte s ADHD, ADD
 • Pedagogická diagnostika v mateřské škole
 • Hrátky se sluchovým vnímáním s dětmi v MŠ
 • Vývojová dysfázie
 • Jak na čtenářskou dílnu
 • Klub ředitelů
 • Děti s poruchami chování – kompendium vzdělávání
 • Spolupráce učitele s asistentem pedagoga
 • Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

 

Ve školním roce 2021/22 se pí. učitelky a pí. asistentky vzdělávaly v těchto oblastech

 • Kurz logopedické prevence
 • Respirační onemocnění
 • Vokalsystem - práce s hlasem
 • Kvalifikační studium
 • Rozvoj grafomotoriky
 • Pohádkové cvičení
 • Formativní přístup v MŠ
 • Hospitace ředitelky v MŠ
 • Logopedická prevence v praxi v MŠ

Ve školním roce 2020/21 se pí. učitelky a pí. asistentky vzdělávaly v těchto oblastech

 
 • Diagnostika předškoláka
 • Digitální technologie, kyberprostor
 • Strategie řízení
 • Funkční studium
 • Legislativní novinky
 • Aby učení nebylo mučení
 • Fyzikální pokusy pro MŠ
 • Metody práce s dětmi s PAS pro praxi pedagogů v MŠ
 • Mluví vaše dítě správně?
 • Setkání středního článku
 • Rozvoj grafomotoriky
 • Úžasné pokusy - fyzika
 • Vědecké pokusy pro všechny
 • Školní zralost
 • Jak nastavit distanční výuku
 • Velikonoční pokusy s vajíčky
 • Vědecké pokusy
 • Dospívání
 • Teorie typů
 • Jak rozvíjet tvořivé učení dětí
 • Děti v době Covidu
 • Procesy učení a zrání žáka
 • Rozvoj čtenářské pregramotnosti
 • V každé chvíli jsme jim vzorem
 • Nedělejte si to těžší
 • Rodiče dnešní doby
 

Ve školním roce 2019/20 se pí. učitelky vzdělávaly v těchto oblastech

 

 • Pedagog mentorem
 • Rozvoj grafomotoriky
 • Dítě v pohybu
 • Diagnostika školní připravenosti
 • Konference – Bezpečné klima ve školách
 • Infekční a parazitální onemocnění dětí předškolního věku
 • Podpora evaluace MŠ
 • Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy
 • Agresivní děti
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku
 • Matematika Hejný
 • Dítě v pohybu
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdělávání pedagogů ve školním roce 2018-2019

 • Problematika GDPR
 • Předčtenářská gramotnost I, II
 • Hyperaktivní dítě s hraničním chováním
 • Ředitel koučem
 • Prevence úrazu a otrav
 • Bezpečné klima ve školách
 • Děti s traumatem v MŠ
 • Dětská kresba aneb výtvarný projev dětí předškolního věku
 • Dílny k poznávání neživé přírody
 • Ochrana měkkých cílů
 • Neklidné a zbrklé dítě
 • Pedagog mentorem
 • Novely ŠZ
 • Poruchy pozornosti u dětí v MŠ
 • Besídka dětí trochu jinak
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdělávání pedagogů ve školním roce 2017 - 2018

 
 • Osobnostní sociální rozvoj
 • Čtenářská pregramotnost
 • Joga pro děti
 • Inkluze - společné vzdělávání
 • Obtížné situace při řízení MŠ
 • Na čem záleží
 • Problémy v oblasti GDPR
 • Zdraví 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Školní rok 2016 - 17

 
Personální podpora MŠ Kaštánek - projekt
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Školní rok 2015-16

 

Diagnostika školní zralosti v souvislosti s možným výskytem rizik poruch učení u dětí předškolního věku
Velice důležité informace potřebné pro učitelky i rodiče z hlediska předcházení nebo eliminace vývojových poruch dětí předškolního věku. Tyto vědomosti pomohou učitelkám při konzultacích s rodiči o vhodnosti nástupu dítěte do ZŠ. Je předpokladem, že včasné upozornění na možné problémy dítěte v ZŠ, pomůže rodičům ve spolupráci s námi a případně pedagogicko psychologickou poradnou dítě správným procvičováním nebo působením na něj rozvíjet tak, aby ve škole bylo úspěšné a výskyt případných poruch učení vymizel nebo se co nejvíc snížil.

Podrobnější informace naleznete v tomto dokumentu: Školní zralost, SPU- pdf.pdf (550,2 kB)

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova
V dnešní době je dokázaná spojitost hudebně pohybové výchovy a rozvoje matematických schopností (např. dítě, které nemá smysl pro rytmus, má ve škole problémy v oblasti funkcí).
Základ by měly dostávat děti v předškolním věku. Propojení pohybové a intelektuální oblasti včetně jazyka probíhá nejlépe na úrovni plného zvědomění (ne dril, ale časté opakování s možnostmi obměny).
Z pohledu matematiky jde o určitý obecný způsob myšlení, ne o práci s čísly (= přípravné momenty, které mohou vytěžit z kinestetické zkušenosti). Pokud v MŠ chybí manipulace a pohyb, mají děti problémy i až na druhém stupni ZŠ. Pohyb a manipulaci nelze nahradit ani dohnat pracovním listem, proto se žáci na školách často musí vrátit k manipulacím procvičovaných v předškolním období.
Pohybová výchova rozvíjí:
Prostorovou orientaci, rytmizaci, pravidelnosti, závislosti, dělení prostoru, kombinatoriku, číslo (klíčové je 1, 2, 3), nadanější děti mohou zkoumat i sudovost (sudá čísla v předškolním věku = menší chybovost v součtu přes 10 ve škole). Dále umožňuje dítěti dozrát v egocentrické oblasti = dítě umí opustit své vědomosti, umí je porovnat s ostatními a na základě vyhodnocení opustit své řešení a přijmout řešení jiné či jiného. Pohybová výchova v MŠ pomáhá dětem dojít ke stupni abstrakce (úplně dozrává až okolo 12 let)

Podrobnější informace a náměty na hry s dětmi zde: Matematika_a_pohybová_výchova.pdf (320,8 kB)

Kresba jako nástroj poznání dítěte
Během poslední doby se ukazuje, že dětská kresba je jedním z nejvhodnějších přístupů k poznání osobnosti dítěte. Kresba není pouhou hrou nebo sněním, zahrnuje v sobě jak hru a snění, tak realitu, takže ji nelze opomíjet.
Hra - ke kreslení většinou nikdo nemusí dítě nutit a kreslit ho baví. Záhy však poznáte, kolik pravdy právě při takové hře vychází najevo.
Snění - na papíře se objevují nevědomá i vědomá přání podle jedinečnosti dítěte
Realita - dítě je při kreslení motivováno tím, co ho zajímá nebo trápí. Kresba také bývá cenným dárkem dítěte těm, koho má rádo.

Kresba dítěte se využívá:
Při testování mentální úrovně – hodnotíme inteligenci dítěte
Jako komunikační prostředek – obrázky mohou napomoci v případě, že dítě dostatečně nezvládá jazyk, vypovídají v grafické podobě o tom, co dítě cítí, ale nedokáže slovně vyjádřit
Jako prostředek zkoumání afektivity dítěte
Jako prostředek k vyjádření znalostí dítěte o svém těle a jeho situování v prostoru

Kvalita kresby, odhlédneme-li od její estetické stránky, odráží jednak úroveň intelektu dítěte, jednak jeho emoční rovnováhu, která je mnohdy určující pro schopnost adaptovat se v rodině i ve škole.

Smyslem není diagnostikovat dítě, to necháme na odborníky, ale z kreseb vyčíst případné možné pravděpodobnosti výskytu poruch učení, nebo sociální problémy dětí či možný rozsah emoční inteligence a pomoci se podle toho rozhodnout, zda je potřeba vyhledat odborníka. Přičemž platí, že jediná kresba nemůže odhalit všechno a byla by velká chyba vyvozovat ukvapené závěry z jedné kresby. Posuzování obrázku je nutné i z hlediska sociálních a kulturních souvislostí každého dítěte. Pokud dítě nekreslí, ještě to nic neznamená. Je možné, že vlivem sociálního prostředí nemohlo s kreslením přijít do styku. Když s dítětem kreslit začneme (dospělý kreslí na svém papíru a kresbu komentuje slovy dává dítěti nápodobu, podle které se učí samo kreslit), uvidíme po nějakém čase (cca 3 měsíce) zda došlo k nějakému posunu. Pokud ne je potřeba se více zaměřit na vzniklý problém.

O vývoji dětské kresby se více dozvíte na hlavní straně v rodičovském průvodci

Bilingvní výchova v MŠ a rodině
Z hlediska péče o holčičku z Ukrajiny v naší MŠ absolvovala učitelka ze třídy, kam bude docházet, zajímavý seminář o přístupu, vedení a vzdělávání dětí z cizojazyčných prostředí. Seminář poskytl mnoho námětů k práci nejen s dítětem, ale i rodinou a případnými odborníky. Zajistil možnosti podpory a pomoci pro rodinu i učitelky, kterou budeme moci v případě potřeby využít.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Školní rok 2014-15

 

Za uplynulých deset měsíců se všechny paní učitelky účastnily řady seminářů. Všechny učitelky odvedly v rámci sebevzdělávání velký kus práce, obětovaly mnoho svého soukromého - volného času. Výsledkem jsou hodnotné závěrečné práce, jejich prezentace, praxe, které proběhly v naší MŠ a samozřejmě plné hlavy nových nápadů a námětů. V rámci několika projektů se nám podařilo získat pro MŠ i velmi hodnotné pomůcky.

Projekt Frajeřinky
Projekt Frajeřinky byl sestaven z několika seminářů po dobu trvání školního roku. Byl zaměřen na rozvoj polytechnické výchovy. Učitelky prošly semináři malování na hedvábí, aranžérství, práce s polymerovými hmotami. Všechny činnosti byly zaměřeny na práci s dětmi v MŠ. Díky těmto seminářům získala MŠ hodnotné vybavení tříd pomůckami.

Více informací o projektu naleznete zde: Frajeřinky pro mateřinky.pdf (462,3 kB)

Projekt Šikula
V průběhu letošního školního roku jsme se zúčastnili projektu Šikula, se zaměřením na rozvíjení polytechnické výchovy. V rámci projektu jsme si vyzkoušeli spoustu výtvarných a pracovních činností, pracovali jsme s keramickou hlínou, ovčí vlnou, filcem, včelím voskem, sádrou a dalšími tradičními i netradičními materiály. Získali jsme velké množství pomůcek. Školení bylo také zaměřeno na pohybové činnosti např. s kolíčky, novinami, látkou a hry na koncentraci, koordinaci, spolupráci i hry s relaxačními prvky. Co se týká práce se dřevem, bylo nám doporučeno, aby děti využívaly nářadí např. vrtačku, hoblík, pilky, kladívko apod. Na základě toho jsme zřídili pracovní koutky, ponky vybavené tímto nářadím a dostatečným množstvím hřebíků a šroubků.
Blíže jsme se seznámili s Montessori pedagogikou, jejíž prvky vedou ke zklidnění a soustředění dětí např. elipsa  nebo samostatné aktivity u stolečků ( třídění přírodnin kleštičkami na cukr, drcení v hmoždíři, malování do krupice, mletí zrníček, strouhání, prosévání, přelévání vody z džbánku do skleniček nebo přenášení pomocí pipet). Nejdůležitějšími pojmy v Montessori pedagogice jsou bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska. V úvahu se nebere výchovná metoda, ale lidská osobnost. Při práci jde o maximální koncentraci na určitou práci, většina pomůcek je kdykoliv dětem k dispozici a dospělí mohou nahlédnout ve třídách

Více informací o projektu najdete zde: Šikula.pdf (178,5 kB)

Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku
Velmi podrobně jsme se zajímaly o novinky v oblasti matematických představ a prelogického myšlení dětí v MŠ. Studovaly jsme manipulativní činnosti a hry jako vhodný nástroj přípravy na školní matematiku, ale i předmatematické představy, aneb co lze vyčíst z kostiček. Výsledkem absolvování 40-ti hodinového kurzu je i lektorská činnost jedné z učitelek MŠ. Děti jsou od nástupu do MŠ cíleně vedeny k rozvoji pojmotvorných procesů, prelogického myšlení a předmatematických představ, které mají další návaznost na školní matematiku nejen klasickou, ale především formou metody prof. Hejného. MŠ v tomto směru spolupracuje se ZŠ Choceňského. 

Více informací naleznete zde: Seminář matematika_poznámky.pdf (759,9 kB)

Stáž v německém Straubingu.
V dubnu se dvě naše kolegyňky zúčastnily zahraniční stáže v Německu ve městě Straubing. Navštívily firemní jesle a mateřskou školu, institut pro sluchově postižené od 3 do 17 let a mateřskou školu pod záštitou katolické církve. Blíže se seznámily s tamním předškolním vzděláváním a jeho alternativami. Získaly mnoho nových námětů a nápadů, které využijeme i v naší mateřské škole. Největším přínosem pro nás jsou náměty na vybavení a pomůcky. Například kruhový koberec na ranní kruh a pohybové hry, praktický stojan na holiny… Zaujal nás také menší počet plastových hraček, místo nich byla třída vybavena dřevěnými didaktickými pomůckami a nabídkou Montessori aktivit.

Předadaptační kurz pro nově přijaté děti
Novinkou v letošním roce je zavedení předadaptačních kurzů pro děti, které nově nastoupí od 1. září do MŠ. Cílem kurzů je s pomocí rodičů dítě připravit na přechod z domácího prostředí do prostředí MŠ, kde dítě rodina opouští. Vyrovnat se s citově velmi těžkou situací není pro dítě lehké a to i tehdy, kdy dítě zjevně reaguje na MŠ dobře. Adaptační potíže se mohou projevit později, třeba i za rok nebo dva. 
Kurzy probíhají v MŠ vždy jeden den v týdnu odpoledne. Děti se seznamují se svou značkou v MŠ, třídními učitelkami, prostorem a akustikou třídy, uložením věcí a výchovně vzdělávací prací učitelek na třídě. Rodiče se snažíme zasvětit do systému práce v MŠ tak, aby pochopili, že MŠ není pouze o hlídání, ale i o vzdělávání dětí a zaujímá tak významné místo v životě dítěte, stejně jako rodinná výchova. Snažíme se působit na rodiče tak, aby se zajímali o dění v MŠ a rádi s námi spolupracovali.

Více informací o adaptaci dětí na prostředí MŠ naleznete zde: Předadaptační proces v MŠ.pdf (228,1 kB)

Logopedické kurzy
Učitelky MŠ se každoročně účastní seminářů, které sledují novinky v logopedické prevenci předškolních dětí. Logopedie není pouze o nápravě hlásek. Jedná se o široký okruh vývoje dítěte. Učitelky nové poznatky konzultují a používají zejména při skupinových logopedických chvilkách v řízených činnostech. Netradiční metody procvičování vadných hlásek nabízejí při individuální logopedické péči dětem, které to potřebují a jejichž rodiče tuto službu MŠ využívají.

Metoda Grunnlaget
Ve školním roce 2014/2015 probíhá ve třídě předškolních dětí projekt na spolupráci základních a mateřských škol v Chocni, na který město získalo grant z Evropských fondů. Využívá především norskou vyučovací metodu Grunnlaget (v překladu „základ“). Tato metoda učí samotnému procesu učení a rozvoji dětského myšlení, které děti naučí chápat základní pojmy jako je barva, počet či tvar. Poté se děti učí hledat mezi nimi rozdíly či podobnosti. Rozvíjí se jejich jazykové dovednosti a způsoby uvažování, které jsou pro schopnost učit se podstatné. Základními pracovními nástroji Grunnlagetu jsou proto jazyk a soubor různorodých předmětů. Využívají se předměty, které děti znají ze svého okolí, či které mají rády. Není až tak důležité, co konkrétně to je za předměty, podstatné je, aby se od sebe lišily barvou, tvarem, velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny atd. „Pro dosažení úspěchu je nezbytné, aby celý proces v dítěti vyvolával pozitivní emoce, které podporují jeho další chuť k práci,“ doplňuje jeden z autorů Morten A. Hem. Se zásadami a postupy Grunnlagetu byly učitelky MŠ seznámeny a zařazují je do činností s dětmi.
Projekt je velkým přínosem pro děti, přípravou na přechod z mateřské do základní školy, pomocí ke školní zralosti a připravenosti. Byli bychom rádi, kdyby spolupráce se základní školou na tomto poli pokračovala.

Realizace projektu: 30.6.2014 – 30.6.2015