TVP třídy Koťata

Charakteristika TVP

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z požadavků RVP PV a je v souladu s ŠVP MŠ Kaštánek, Choceň – Letem světem se školkou.

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

TVP PV v tomto roce navazuje na šk. rok 17-18, kdy jsme postavili základy k učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání, na které budeme navazovat. Snahou bude děti vést k vnitřní motivaci, k uvědomění si smysluplnosti činností, které vykonávají, uvědomění si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, které se jich týkají. Povedeme děti k uvědomění si, že za svá rozhodnutí umí nést následky a to jak negativní tak i pozitivní,  respektování individuality dětí a k respektování přirozené autority vychovatele dítětem. Budeme podporovat celkový rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání.

K dosažení plnění TVP PV budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční a hudební hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí. Budeme zlepšovat komunikační dovednosti, podporovat experimentování, pokusy a celkově využívat formy prožitkového učení. Budeme podporovat prosociální cítění ve třídě a snažit se vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Hlavní činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV  třídy Koťat je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové a individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu.

 

Tematické celky - stručný přehled:

IDENTITA

 

Moje rodina

- rodinné vztahy, jména, příjmení, narození sourozence, smrt v rodině, city a emoce       v rodině, sociální role, adresa domů, Den matek

 

Moje tělo,zdraví - nauka o lidském těle, vnější i vnitřní orgány, jejich popis i funkce, smysly, hygiena, čistota okolí, zdravá výživa, oblékání v ročních obdobích, otužování, zdravý sport, prevence úrazů, prevence před návykovými látkami (léky, alkohol, tabákové výrobky, drogy - pohozené jehly), nemoci, ošetření, bylinky, čaje, aromaterapie

 

 

SPOLEČNOST

 

Seznámení

- adaptace, seznámení s prostředím školky, pravidla ve školce

 

Kdo jsem?

- navazování kontaktu, rozdílné charaktery, EQ (emoční inteligence), pravidla úspěšné komunikace, řešení problémů a sporů ve skupině, soudržnost, spolupráce, antirasistická výchova - jiná barva pleti, jiný jazyk, postižení lidé, lidé jakkoli odlišní, šikana

 

 

Povolání

- povolání, profese, řemesla, povolání rodičů

 

Doprava a bezpečnost

- doprava, bezpečnost, záchranné složky - hasiči, policie, záchranka, první pomoc

 

OKOLNÍ SVĚT

Česká země

- moje město, okolní města a vesnice, hlavní město, sídlo prezidenta, vlajka, památky, významná místa, možnosti cestování, sousední země a jejich vlajky, cestování, mapy, orientace v okolí

 

Čas

- časová posloupnost - denní režim ve školce a doma, střídání ročních období, dne

a noci, měsíců, dnů v týdnu

 

Vesmír

- naše planeta ve vesmíru - astronautika, Slunce, Měsíc, hvězdy, světadíly - lidé, cizí jazyky, živly (voda, oheň, země, vzduch), nebe, duha, počasí

 

Chráníme přírodu

- ekologie, třídění odpadu, kontejnery, skládky, eko hry, recyklace, druhy materiálů, výroba surovin, skleníkový efekt, ozónová díra, Den Země

 

PŘÍRODA                                                                                                   Podzim

- roční období podzim, sběr plodů, sběr přírodnin, jak se oblékat, počasí, pranostiky

 

Zima

- zimní roční období, oblékání v zimě, hra a sporty na sněhu a ledu, bezpečnost na sněhu a ledu, experimentování, pranostiky, zimní počasí

 

Jaro

- jarní roční období, probouzení přírody, první jarní květiny, změny v přírodě, příprava půdy, setí semínek, kvetoucí stromy, oblékání na jaře, pranostiky, jarní počasí

 

 

Léto

- letní roční období, letní plody, sklizeň hospodářských plodin, letní oblékání, sporty a hry, bezpečnost v létě, pranostiky, letní počasí  

 

Voda

- dělení vod, nejznámější řeky, bezpečnost u vody, vodní rostliny a živočichové, cirkulace vody, podzemní voda, odemykání studánek, potůčky                                                                         

 

Život v lese

- les v ročních obdobích, lesní rostliny, houby, stromy, zamykání lesa, zvířata v lese, skály, kameny

 

Kamarádi zvířata

- ptáci, plazi, hmyz, brouci, savci, ryby, domácí, hospodářská, lesní, polní, vodní zvířata, zvířata v ročních obdobích - zimní spáči, podzimní zásoby, jarní navrátilci, stěhování do teplých krajin

 

Doplňkové tematické části - zařazují se mezi hlavní tematické části kdykoli je potřeba nebo podle časové události

 

 

SPOLEČNOST

 

Tradice

- sv. Václav, vznik České Republiky, sv. Zemřelých, Martin na bílém koni, Mikuláš s čerty, Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, Velikonoce, Apríl, Čarodějnice, Sv. Florián, Máje, Den dětí, J. Hus, Cyril a Metoděj

 

OKOLNÍ SVĚT

 

Cestujeme - školní akce mimo město

 

Denní tematická část - neplánované činnosti a aktivity, které jsou plněny,

jak jde každodenní život

 

Denní rituály u Koťat

- oblékání, stolování, hygiena před a po jídle, hygiena po WC, uklízení hraček, čistota a úklid pracovního místa, svolávání do kruhu, vítání ve školce, čtení knih před spaním, zpěv uspávanek, každodenní řešení vztahů, projevování emocí, aj.