TVP třídy Koťata

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z požadavků RVP PV a je v souladu s ŠVP MŠ Kaštánek, Choceň „Letem světem se školkou“.

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

TVP PV v tomto roce začínáme s novými dětmi základy učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání, na které budeme navazovat v dalších letech. Snahou bude děti vést k vnitřní motivaci, k uvědomění si smysluplnosti činností, které vykonávají, uvědomění si si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, které se jich týkají. Za svá rozhodnutí umět nést následky, a to jak negativní, tak i pozitivní. Ve třídě respektujeme individualitu dětí a snažíme se podporovat celkový rozvoj ve všech oblastech vzdělávání.

K dosažení plnění TVP PV budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební činnosti, zpěv a instrumentální činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, zlepšovat komunikační dovednosti, podporovat experimentování a celkově využívat formy prožitkového učení. Chceme podporovat prosociální cítění ve třídě a snažit se vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi aktivitami a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV třídy Koťat je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu.

 

Tematické celky - stručný přehled:

Hlavní tematické celky - zařazované každoročně

IDENTITA

Moje rodina

- rodinné vztahy, jména, příjmení, narození sourozence, smrt v rodině, city a emoce       v rodině, sociální role, adresa domů, Den matek

Moje tělo,zdraví - nauka o lidském těle, vnější i vnitřní orgány, jejich popis i funkce, smysly, hygiena, čistota okolí, zdravá výživa, oblékání v ročních obdobích, otužování, zdravý sport, prevence úrazů, prevence před návykovými látkami (léky, alkohol, tabákové výrobky, drogy - pohozené jehly), nemoci, ošetření, bylinky, čaje, aromaterapie

SPOLEČNOST

Seznámení

- adaptace, seznámení s prostředím školky, pravidla ve školce

Kdo jsem?

- navazování kontaktu, rozdílné charaktery, EQ (emoční inteligence), pravidla úspěšné komunikace, řešení problémů a sporů ve skupině, soudržnost, spolupráce, antirasistická výchova - jiná barva pleti, jiný jazyk, postižení lidé, lidé jakkoli odlišní, šikana

Povolání

- povolání, profese, řemesla, povolání rodičů

Doprava a bezpečnost

- doprava, bezpečnost, záchranné složky - hasiči, policie, záchranka, první pomoc

OKOLNÍ SVĚT

Česká země

- moje město, okolní města a vesnice, hlavní město, sídlo prezidenta, vlajka, památky, významná místa, možnosti cestování, sousední země a jejich vlajky, cestování, mapy, orientace v okolí

Čas

- časová posloupnost - denní režim ve školce a doma, střídání ročních období, dne a noci, měsíců, dnů v týdnu

Vesmír

- naše planeta ve vesmíru - astronautika, Slunce, Měsíc, hvězdy, světadíly - lidé, cizí jazyky, živly (voda, oheň, země, vzduch), nebe, duha, počasí

Chráníme přírodu

- ekologie, třídění odpadu, kontejnery, skládky, eko hry, recyklace, druhy materiálů, výroba surovin, skleníkový efekt, ozónová díra, Den Země

PŘÍRODA                                                                                                   

Podzim

- roční období podzim, sběr plodů, sběr přírodnin, jak se oblékat, počasí, pranostiky

Zima

- zimní roční období, oblékání v zimě, hra a sporty na sněhu a ledu, bezpečnost na sněhu a ledu, experimentování, pranostiky, zimní počasí

Jaro

- jarní roční období, probouzení přírody, první jarní květiny, změny v přírodě, příprava půdy, setí semínek, kvetoucí stromy, oblékání na jaře, pranostiky, jarní počasí

Léto

- letní roční období, letní plody, sklizeň hospodářských plodin, letní oblékání, sporty a hry, bezpečnost v létě, pranostiky, letní počasí  

Voda

- dělení vod, nejznámější řeky, bezpečnost u vody, vodní rostliny a živočichové, cirkulace vody, podzemní voda, odemykání studánek, potůčky                                                                         

Život v lese

- les v ročních obdobích, lesní rostliny, houby, stromy, zamykání lesa, zvířata v lese, skály, kameny

Kamarádi zvířata

- ptáci, plazi, hmyz, brouci, savci, ryby, domácí, hospodářská, lesní, polní, vodní zvířata, zvířata v ročních obdobích - zimní spáči, podzimní zásoby, jarní navrátilci, stěhování do teplých krajin

Doplňkové tematické části - zařazují se mezi hlavní tematické části kdykoli je potřeba nebo podle časové události

SPOLEČNOST

Tradice

- sv. Václav, vznik České Republiky, sv. Zemřelých, Martin na bílém koni, Mikuláš s čerty, Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, Velikonoce, Apríl, Čarodějnice, Sv. Florián, Máje, Den dětí, J. Hus, Cyril a Metoděj

OKOLNÍ SVĚT

Cestujeme - školní akce mimo město

Denní tematická část - neplánované činnosti a aktivity, které jsou plněny, jak jde každodenní život

Denní rituály u Koťat

- oblékání, stolování, hygiena před a po jídle, hygiena po WC, uklízení hraček, čistota a úklid pracovního místa, svolávání do kruhu, vítání ve školce, čtení knih před spaním, zpěv uspávanek, každodenní řešení vztahů, projevování emocí, aj.

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ SLED TÉMAT

Tento sled témat není závazný a nemusí být dodržen, může se během roku měnit a přizpůsobovat vzdělávacím a individuálním potřebám dětí. Slouží pouze jako orientační námět učitelkám na třídě

PODZIM

Hlavní  tematické  části

Seznámení - adaptace, seznámení s prostředím školky, pravidla ve školce   

Kdo jsem? - navazování kontaktu, rozvoj EQ (emoční inteligence), rozvoj komunikace, soudržnost, spolupráce, antirasistická výchova - jiná barva pleti, jiný jazyk, postižení lidé, lidé jakkoli odlišní, šikana

Čas – časová posloupnost - denní režim ve školce a doma, dny v týdnu, měsíce, roční období

Padá listí - roční období podzim, sběr plodů, sběr přírodnin, jak se oblékat,počasí, pranostiky

Kamarádi zvířata - zvířátka a podzim, loučení a odlet  ptáků  

Život v lese – les na podzim, houby, proměny stromů, plody, lesní zvířátka se připravují na zimu 

Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

Tradice - sv. Václav, vznik České republiky, sv. Zemřelých, Martin na bílém koni, Advent, Mikuláš s čerty

Cestujeme - školní akce mimo město   

 ZIMA

 Hlavní  tematické  části

Zima - zimní roční období, oblékání v zimě, hra a sporty na sněhu a ledu, bezpečnost na sněhu a ledu, experimentování, pranostiky, zimní počasí

Voda - dělení vod, voda a zima (experimenty), bezpečnost u vody v zimě, živočichové ve vodě v zimě

Kamarádi zvířata - zvířata v zimě, stopy ve sněhu, zimní spáči

Moje tělo,zdraví - nauka o lidském těle, vnější i vnitřní orgány, jejich popis i funkce, smysly, chráníme své zdraví v zimě, síla bylinek, co dělat, když onemocníme, vitamíny, ošetření zranění

Povolání - povolání, profese, řemesla, povolání rodičů 

Vesmír - naše planeta ve vesmíru - astronautika, Slunce, Měsíc, hvězdy, světadíly - lidé, cizí jazyky, živly (voda, oheň, země, vzduch), nebe                                                                                                                                    

Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby  a časové události

Tradice - Vánoce, Tři králové, Masopust

Cestujeme - školní akce mimo město                                                                                                                     

JARO

 Hlavní  tematické  části

Jaro  - jarní roční období, probouzení přírody, první jarní květiny, změny v přírodě, příprava půdy, setí semínek, kvetoucí stromy, oblékání na jaře, pranostiky, jarní počasí                                                                                    

Kamarádi zvířata - kdo to ťuká na skořápku (kuřátka, housátka), návrat ptáků - hnízdění, mláďata - domácí, hospodářská zvířata, hmyz                        

Chráníme přírodu - ekologie, třídění odpadu, kontejnery, skládky, eko hry, recyklace, druhy materiálů, výroba surovin, skleníkový efekt, ozónová díra, Den Země                                                                                          

Voda - dělení vod, nejznámější řeky, bezpečnost u vody, vodní rostliny a živočichové, cirkulace vody, podzemní voda

Moje rodina - rodinné vztahy, jména, příjmení,city a emoce v rodině, sociální role, adresa domů, Den matek        

Doprava a bezpečnost – dopravní prostředky, bezpečnost – základní pravidla, záchranné složky - hasiči, policie, záchranka, první pomoc                                                                                                                                                

Česká země - možnosti cestování, hlavní město, sídlo prezidenta, vlajka, památky, významná místa, sousední země a jejich vlajky, český jazyk, jazyky ostatních zemí                                                                                     

Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

Tradice - Velikonoce, Apríl, Čarodějnice, Máje

Cestujeme - školní akce mimo město

LÉTO

Hlavní  tematické  části

Léto - letní roční období, letní plody, sklizeň hospodářských plodin, letní oblékání, sporty a hry, bezpečnost v létě, pranostiky, letní počasí

Česká země– letní cestování do jiných zemí, kultura v cizích zemích                                                                       

Moje tělo,zdraví - chráníme své zdraví v létě, síla slunce, co dělat, když onemocníme v létě, vitamíny, ošetření zranění

Vesmír – vesmír a letní noci, pozorování  hvězd - souhvězdí, slunce v létě, astronautika                            

Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a  časové události

Tradice - Den dětí, J. Hus, Cyril a Metoděj

Cetujeme - školní akce mimo město