TVP třídy Koťata

Třídní vzdělávací program třídy Koťat byl vypracován na základě ŠVP a charakterizuje vedení této třídy pro školní rok 2016/2017.

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídy Koťat vychází z požadavků RVP PV ( Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ) a je v souladu s ŠVP PV (Školní vzdělávací program) MŠ Kaštánek, Choceň „ Letem světem se školkou“.

Cílem TVP PV je :

Rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.
Ve školním roce 2015-2016 navazujeme na předešlý školní rok, kdy se nám podařilo postavit základy k učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání, na které budeme  navazovat.

 Budeme vést děti :
–  k vnitřní motivaci
–  k uvědomění si smysluplnosti činností, které vykonávaj
–  k uvědomění si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, které se jich týkají
–  k umění nést následky za svá rozhodnutí  a to jak negativní tak i pozitivní
–  k schopnosti respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem

Našim cílem je i podporovat celkový rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání a připravit děti k plnění povinností, které vycházejí z požadavků školní docházky.

K dosažení plnění TVP PV budeme využívat:
– denní pohybové hry
– zdravotní cvičení
– relaxační metody
– taneční průpravu a hudební výchovu
– zpěv a instrumentální činnosti
– kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti
– četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech
– samostatný mluvní projev dětí, zlepšovat komunikační dovednosti
– podporovat experimentování
– celkově využívat formy prožitkového učení
– podporovat prosociální cítění ve třídě
– snažit se ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV třídy Koťat je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu.

Přehled tematických celků najdete zde: Tematické celky_Koťata.doc (40 kB)