TVP třídy Koťata

Třídní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

       
   
     
 

Koťata

2022-2023

 

 

Třídní učitelky: Naděžda Dvořáková a Iva Vacová

                                                                         Asistent pedagoga : Milena Matějíčková

 

Mateřská škola Kaštánek, Choceň

www.skolkakastanek.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto:

 Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.

Robert Fulghum

 

 

 

 

 

Charakteristika TVP PV Koťata

 

TVP  PV Koťata je pro tento školní rok zaměřen především na přípravu dětí pro vstup do ZŠ.

 

Předškolní období našich dětí chápeme jako celoživotní základ a uvědomujeme si, že vše, co do dítěte v tomto věku vložíme, dává prostor pro jeho budoucí rozvoj.

 

Aby dítě mohlo přijímat informace, potřebuje k tomu pozornost, postřeh, soustředěnost, ale i prožívání a schopnost vybrat si z informací, které dítě obklopují, ty, jež jsou pro další vývoj důležité.

 

Velkou úlohu sehrává podnětné prostředí, citové a materiální zázemí, ale také kontakt s vrstevníky a pocit sounáležitosti.

 

Našim cílem je vychovat citlivého a vzdělaného jedince.

 

Aby děti získaly základy klíčových kompetencí – k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a prosociální kompetence činnostní a občanské, a aby ke konci školního roku s tímto programem byla naplněna prožitky slova motivační říkanky celého našeho projektu.

Budeme usilovat o to, aby se děti co nejvíce ve třídě sblížily, dovedly spolupracovat, pomáhat si, podělit se, poděkovat, aby získaly vztah k přírodě ve spojení s pohybem a aby si dokázaly najít pěkný vztah ke knize, pohádkám, literatuře.

Budeme se řídit osvědčeným rčením, že:

 

Každý velký byl někdy malým, a že nebudeme za děti dělat to, co už zvládly a umějí samy.

 

Budeme u dětí rozvíjet předčtenářskou gramotnost. Děti se budou zábavně            a tvořivě seznamovat s klasickými i umělými pohádkami a příběhy, při kterých se bude rozvíjet vztah ke knize, fantazii. Co nejčastěji budeme zařazovat čtení z knih s interaktivní účastí dětí. Zaměříme se na podporu mateřského jazyka. Těmito činnostmi budeme stimulovat rozvoj řeči a jazyka u dětí a v úzké spolupráci s rodiči.

Budeme klást důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, nezapomeneme na seznamování s lidovými tradicemi, zvyky a svátky.

Harmonický rozvoj budeme podporovat pěknými vztahy, vzájemnou tolerancí a respektem každého dítěte. Rozumným náhledem na svět, vlastní tvořivostí, prostorem pro vlastní názor, podněty, náměty jak dětí, tak dospělých a rodičů.

 

Při tvorbě TVP vycházíme z věkového složení dětí a z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, proto většinu poznatků a dovedností děti získají přirozenou cestou. Spontánní a řízené činnosti jsou obsahem plánování a jsou vzájemně propojeny. Děti se budou učit spolupracovat ve skupině, získávat potřebu spolupracovat. Umožníme dětem získávat přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem, schopnostem a věku.

 

TVP vychází z přirozeného vývoje dětí, z podmínek školy, složení třídy, zpracovává hlavní cíle ŠVP do jednotlivých celků. V tematických plánech se prolínají a ovlivňují všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání – oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

 

V průběhu plnění našeho programu budeme zařazovat rituály vyplývající z TVP.

 

Obsah TVP se bude odrážet ve výzdobě prostředí naší školy, šatny a třídy.

 

Důležité pro nás bude, aby děti vše plně prožívaly, aby získávaly jistotu u sebe sama a při každé nově získané kompetenci zažívaly radost z úspěchu.

 

Důležité bude navazování pozitivních vztahů a kontaktů s druhými a vedení k tomu, jak vyjadřovat a uplatňovat svá práva, ale i respektovat a uplatňovat práva a potřeby a odlišnosti druhých a chápat pojem KAMARÁD, který dodržuje základní pravidla:

 

 • Každý má svou značku
 • Každá věc má své místo
 • Nikoho tu nesmí nic bolet
 • Neničíme práci druhých.                                                                                            

 

Náš TVP staví na dobré spolupráci s rodiči, a to jak při jednotném vedení dětí, tak při plnění TVP, společné přípravě akcí a dalších aktivit rodičů a školy. Vítána bude opět materiální pomoc, pomoc při opravě hraček, přípravě oslav narozenin dětí, tvořivých dnů.

 

 

Cíl TVP Koťata

 

 • Zajišťovat psychickou, sociální a fyzickou pohodu každého dítěte, doplňovat rodinnou výchovu, obohacovat denní program dětí, stavět základy vědomého poznání a učení a usnadňovat tak jeho další životní         a vzdělávací cestu.

 

 • vytvářet dětem prostředí, které je pro ně zajímavé, podnětné a obsahově bohaté, a tak jim vytvořit optimální podmínky k rozvoji jejich osobnosti, i k učení, k získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti s využitím přírody kolem nás.

 

 • vést děti ke kladnému vztahu ke všemu živému i neživému, k úctě k lidem kolem sebe, ke kamarádům, ke zvířatům, ke knihám atd.

 

 • cílem TVP je dítě šťastné a odpovědné za vlastní chování a způsob života v něm přiměřené jeho věku a schopnostem.

 

Důležité pro nás bude:

 

 • aby naše děti plně prožívaly
 • aby získaly jistotu v sebe sama
 • a při každé nově získané kompetenci zažívaly radost z úspěchu

 

 

 

MOTTO:

Vstoupí-li branou srdce láska, smích a pohoda, jde o dobrý začátek. A dobrý začátek vede i k dobrým činům.

 

 

 

 

 

 

Očekávané poznatky, hodnoty, postoje, které děti získají:

 

 • Mít radost z objevování, poznávání, seznamování a tvoření.
 • Uvědomovat si, znát základní poznatky o svém okolí a o světě v souvislostech.
 • Hlubší seznámení s pohádkou, pohádkovými postavičkami a jejich kamarády.
 • Být samostatný, ale také osobně zodpovědný.
 • Být kamarádský, ale umět se také bránit, prosadit se.
 • Uvědomovat se důležitost pohybu a zdravého životního stylu.
 • Umět se domluvit, spolupracovat, rozdělit se.
 • Umět být ohleduplný a vstřícný.
 • Umět slovně vyjádřit své pocity, prožitky a názory a respektovat přitom druhé. · Umět se ovládat.
 • Být fyzicky a psychicky zdatný.
 • Umět si poradit a řešit problémy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika třídy

 

Ve třídě je 24 dětí ve věku od 5 – 7 let, z toho 15 chlapců a 9 dívek.

Dvacet dětí zůstalo z předešlého školního roku, 4 děti s OŠD přešly do Koťat ze třídy Mravenců.   

V kolektivu je jeden integrovaný chlapec Šimon Matouš – má specifické řečové obtíže a nezralosti v oblasti percepční, motorické, pracovní i sociální. Navštěvuje SPC Kamínek a další odborníky.

Metoděj Pražák má velké obtíže s ovládnutím svých emocí,  často má záchvaty vzteku až agrese, je negativistický…  problém řešíme s rodiči,  jsou objednáni k psychologovi.

Albert Vojtíšek – velmi citlivý až přecitlivělý chlapec zejména na hluk, neznámé lidi a prostředí. Špatně snáší nečekané změny.  V útlém dětství měli rodiče podezření na autismus.

Drahan Arzu – velmi „živá“ a hlučná dívenka z Ukrajiny.  Podezření na sluchovou vadu.  Arzu navštěvuje MŠ již od ….,  zatím neumí česky,  naučila se pouze říci „ahoj“ a opakuje např „děkuji“,  česky neumí ani maminka, komunikace probíhá pomocí překladače, ale spolupráce je bezproblémová.

 

Ke každému dítěti budeme přistupovat individuálně a poskytovat mu tak co největší rozvoj ve všech oblastech.

Všechny děti jsou předškoláci, proto se zaměříme celý školní rok na přípravu dětí pro vstup do ZŠ – budeme se učit cíleně pracovat, naslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly, zaměříme se na rozvoj rozumové oblasti a grafomotoriky.

V průběhu činností budou děti seznamovány se  základy environmentální výchovy, budou zařazovány prvky polytechnické výchovy, experimentování, zkoumání, děti budou spolupracovat na různých pokusech, seznamovat se s netradičními výtvarnými technikami, s prvky polytechnické výchovy, muzikoterapie, dětem bude věnována logopedická péče, v nabídce bude řada pohybových činností – lyžování, bruslení, plavání, tenis, pěší turistika, dětská jóga, atd.

Při všech činnostech budou využívány spontánní nápady dětí a bude jim poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány, pro experimentování a pokusy. Činnosti proto probíhají především formou nezávazné dětské hry na základě zájmu a vlastní volby dítěte. Ve velké míře je uplatňováno situační učení - dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Jsou zařazovány prvky Montessori pedagogiky.

     Další formou, kterou využíváme je didakticky cílená činnost, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné – cílené a plánované učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla individuálně nebo s menší skupinou dětí.

Součástí této třídy je logopedická učebna, archiv a malý sklad na pomůcky. I v této třídě je pianino, pracovní kout s ponkem, řada hravých koutů – kuchyňka, obchod, kadeřník, atd., Hračky jsou umístěny v košících ve skříních, které jsou převážně bez dvířek, a proto si je děti mohou volně vybrat i zpět uložit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVP – Koťata

Téma: Letem světem se školkou

Podtémata: Já a můj svět, Příroda okolo mě, Svět okolo mě, Dary mého života

 

Tematické celky - stručný přehled:

 

Hlavní tematické celky - zařazované každoročně

 

IDENTITA

 

Moje rodina

- rodinné vztahy, jména, příjmení, narození sourozence, smrt v rodině, city a emoce       v rodině, sociální role, adresa domů, Den matek

 

Moje tělo,zdraví - nauka o lidském těle, vnější i vnitřní orgány, jejich popis i funkce, smysly, hygiena, čistota okolí, zdravá výživa, oblékání v ročních obdobích, otužování, zdravý sport, prevence úrazů, prevence před návykovými látkami (léky, alkohol, tabákové výrobky, drogy - pohozené jehly), nemoci, ošetření, bylinky, čaje, aromaterapie

 

 

SPOLEČNOST

 

Seznámení

- adaptace, seznámení s prostředím školky, pravidla ve školce

 

Kdo jsem?

- navazování kontaktu, rozdílné charaktery, EQ (emoční inteligence), pravidla úspěšné komunikace, řešení problémů a sporů ve skupině, soudržnost, spolupráce, antirasistická výchova - jiná barva pleti, jiný jazyk, postižení lidé, lidé jakkoli odlišní, šikana

 

Povolání

- povolání, profese, řemesla, povolání rodičů

Doprava a bezpečnost

- doprava, bezpečnost, záchranné složky - hasiči, policie, záchranka, první pomoc

 

 

 

OKOLNÍ SVĚT

 

Česká země

- moje město, okolní města a vesnice, hlavní město, sídlo prezidenta, vlajka, památky, významná místa, možnosti cestování, sousední země a jejich vlajky, cestování, mapy, orientace v okolí

 

Čas

- časová posloupnost - denní režim ve školce a doma, střídání ročních období, dne

a noci, měsíců, dnů v týdnu

 

Vesmír

- naše planeta ve vesmíru - astronautika, Slunce, Měsíc, hvězdy, světadíly - lidé, cizí jazyky, živly (voda, oheň, země, vzduch), nebe, duha, počasí

 

Chráníme přírodu

- ekologie, třídění odpadu, kontejnery, skládky, eko hry, recyklace, druhy materiálů, výroba surovin, skleníkový efekt, ozónová díra, Den Země

 

PŘÍRODA                                                                                                      Podzime

- roční období podzim, sběr plodů, sběr přírodnin, jak se oblékat, počasí, pranostiky

 

Zima

- zimní roční období, oblékání v zimě, hra a sporty na sněhu a ledu, bezpečnost na sněhu a ledu, experimentování, pranostiky, zimní počasí

 

Jaro

- jarní roční období, probouzení přírody, první jarní květiny, změny v přírodě, příprava půdy, setí semínek, kvetoucí stromy, oblékání na jaře, pranostiky, jarní počasí

 

 

Léto

- letní roční období, letní plody, sklizeň hospodářských plodin, letní oblékání, sporty a hry, bezpečnost v létě, pranostiky, letní počasí  

 

Voda

- dělení vod, nejznámější řeky, bezpečnost u vody, vodní rostliny a živočichové, cirkulace vody, podzemní voda, odemykání studánek, potůčky                                                                         

 

Život v lese

- les v ročních obdobích, lesní rostliny, houby, stromy, zamykání lesa, zvířata v lese, skály, kameny

 

Kamarádi zvířata

- ptáci, plazi, hmyz, brouci, savci, ryby, domácí, hospodářská, lesní, polní, vodní zvířata, zvířata v ročních obdobích - zimní spáči, podzimní zásoby, jarní navrátilci, stěhování do teplých krajin

 

Doplňkové tematické části - zařazují se mezi hlavní tematické části kdykoli je potřeba nebo podle časové události

 

 

SPOLEČNOST

 

Tradice

- sv. Václav, vznik České Republiky, sv. Zemřelých, Martin na bílém koni, Mikuláš s čerty, Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, Velikonoce, Apríl, Čarodějnice, Sv. Florián, Máje, Den dětí, J. Hus, Cyril a Metoděj

 

OKOLNÍ SVĚT

 

Cestujeme - školní akce mimo město

 

Denní tematická část - neplánované činnosti a aktivity, které jsou plněny,

jak jde každodenní život

 

Denní rituály u Koťat

- oblékání, stolování, hygiena před a po jídle, hygiena po WC, uklízení hraček, čistota a úklid pracovního místa, svolávání do kruhu, vítání ve školce, čtení knih před spaním, zpěv uspávanek, každodenní řešení vztahů, projevování emocí, aj.

 

 


ORIENTAČNÍ ČASOVÝ SLED TÉMAT

 

Tento sled témat není závazný a nemusí být dodržen, může se během roku měnit a přizpůsobovat vzdělávacím a individuálním potřebám dětí. Slouží pouze jako orientační námět učitelkám na třídě

 

PODZIM

 

 

 Hlavní  tematické  části

Seznámení - adaptace, seznámení s prostředím školky, pravidla ve školce

 

Kdo jsem? - navazování kontaktu, rozvoj EQ (emoční inteligence), rozvoj komunikace, soudržnost, spolupráce, antirasistická výchova - jiná barva pleti, jiný jazyk, postižení lidé, lidé jakkoli odlišní, šikana

 

Čas – časová posloupnost - denní režim ve školce a doma, dny v

týdnu, měsíce, roční období

 

Padá listí - roční období podzim, sběr plodů, sběr přírodnin, jak se oblékat,

počasí, pranostiky

 

Kamarádi zvířata - zvířátka a podzim, loučení a odlet  ptáků

 

Život v lese – les na podzim, houby, proměny stromů, plody, lesní zvířátka se

připravují na zimu

 

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle

                                                potřeby a časové události

Tradice - sv. Václav, vznik České 

 republiky, sv. Zemřelých, Martin na bílém koni, Advent, Mikuláš s čerty

Cestujeme - školní akce mimo město

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMA

 

 

 Hlavní  tematické  části

Zima - zimní roční období, oblékání v zimě, hra a sporty na sněhu a ledu, bezpečnost na sněhu a ledu, experimentování, pranostiky, zimní počasí

Voda - dělení vod, voda a zima (experimenty), bezpečnost u vody v zimě,

          živočichové ve vodě v zimě

Kamarádi zvířata - zvířata v zimě, stopy ve sněhu, zimní spáči

 

Moje tělo,zdraví - nauka o lidském těle, vnější i vnitřní orgány, jejich popis i funkce, smysly, chráníme své zdraví v zimě, síla bylinek, co dělat, když onemocníme, vitamíny, ošetření zranění

Povolání - povolání, profese, řemesla, povolání rodičů

Vesmír - naše planeta ve vesmíru - astronautika, Slunce, Měsíc, hvězdy, světadíly - lidé, cizí jazyky, živly (voda, oheň, země, vzduch), nebe

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby  a časové události

Tradice - Vánoce, Tři králové, Masopust

  Cestujeme - školní akce mimo město

 

JARO

 

 Hlavní  tematické  části

Jaro  - jarní roční období, probouzení přírody, první jarní květiny, změny v přírodě, příprava půdy, setí semínek, kvetoucí stromy, oblékání na jaře, pranostiky, jarní počasí

Kamarádi zvířata - kdo to ťuká na skořápku (kuřátka, housátka), návrat ptáků - hnízdění, mláďata - domácí, hospodářská zvířata, hmyz

Chráníme přírodu - ekologie, třídění odpadu, kontejnery, skládky, eko hry, recyklace, druhy materiálů, výroba surovin, skleníkový efekt, ozónová díra, Den Země

Voda - dělení vod, nejznámější řeky, bezpečnost u vody, vodní rostliny a živočichové, cirkulace vody, podzemní voda

Moje rodina - rodinné vztahy, jména, příjmení,

                city a emoce v rodině, sociální role, adresa domů, Den matek

 

Doprava a bezpečnost – dopravní prostředky, bezpečnost – základní pravidla, záchranné složky - hasiči, policie, záchranka, první pomoc

 

Česká země - možnosti cestování, hlavní město, sídlo prezidenta, vlajka, památky, významná místa, sousední země a jejich vlajky, český jazyk, jazyky ostatních zemí

 

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

 

Tradice - Velikonoce, Apríl,

                Čarodějnice, Máje

 

Cestujeme - školní akce mimo město

 

LÉTO

 

 Hlavní  tematické  části

Léto - letní roční období, letní plody, sklizeň hospodářských plodin, letní oblékání, sporty a hry, bezpečnost v létě, pranostiky, letní počasí

 

Česká země– letní cestování do jiných

               zemí, kultura v cizích zemích

 

Moje tělo,zdraví - chráníme své zdraví v létě, síla slunce, co dělat, když onemocníme v létě, vitamíny, ošetření zranění

 

Vesmír – vesmír a letní noci, pozorování

                hvězd - souhvězdí, slunce v létě, astronautika

 

 

 

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a  časové události

Tradice - Den dětí, J. Hus, Cyril

                a Metoděj

 

Cetujeme - školní akce mimo město

Časový plán

 

 

září

 • schůzka s rodiči
 • divadlo
 • výstava hub
 • výstava železničních modelů

říjen

 • sběr přírodnin – spolupráce s rodiči
 • dýňování – spolupráce s rodiči – noc v MŠ
 • bruslení
 • výstavy – Choceň – dle aktuální nabídky

 

listopad

 • divadlo -
 • výstavy – dle aktuální nabídky
 • bruslení
 • vánoční jarmark

prosinec

 • divadlo –
 • Mikulášská nadílka
 • bruslení
 • vánoční besídka – spolupráce s rodiči
 • vánoční nadílka
 • nadílka zvířátkům v lese
 • výstavy dle aktuální nabídky

leden

 • výstavy dle aktuální nabídky
 • divadlo
 • lyže
 • kino
 • sněhulákování
 • bobování

únor

 • masopustní karneval
 • exkurze – jídelna
 • lyže
 • divadlo
 • kino
 • výstavy

březen

 • otevírání studánky, řeky
 • vynášení Moreny
 • divadlo
 • výstavy
 • spolupráce s rodiči – cesta za semínkem

duben

 • divadlo -
 • výstavy
 • plavání
 • Den země – Choceň, Vysoké Mýto
 • Velikonoce
 • Čarodějnický rej – spolupráce s rodiči

květen

 • Den matek – spolupráce s rodiči
 • bezpečně na tříkolkách – koloběžkách- odrážedlech
 • divadlo
 • plavání
 • výlety

červen

 • výlety
 • cesta za pokladem
 • plavání
 • noc v MŠ
 • pasování předškoláků

 


Režim dne

 

Spontánní činnosti, řízené činnosti, Tv chvilka, svačina ( scházení dětí, ranní hra dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti – záměrné I spontánní učení ve skupinkách I indviduálně, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení – popř. Relaxační cvičení, jóga,ap., svačina )                                                                                   do  9.30

 

Pobyt venku, hygiena                                                                                           do 11.30

 

Oběd, hygiena, odpočinek, náhradní aktivity pro děti, které nespí                      do 14.15

 

Svačina, hry a zábavné činnosti ( hygiena, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)                                                                                                do 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pravidla třídy

 

 

 

Odpočinkové pravidlo

Když na postýlce ležíme,

společně se ztišíme.

Spánek je tu pro naše zdravíčko,

veselou mysl a šikovné tělíčko.

 

Pusinkové pravidlo

Pár kouzelných slovíček

   při sobě vždy nosím,

nashledanou, dobrý den,

      děkuji a prosím.

 Pusinka by se zlobila,

kdyby škaredě mluvila,

raději se usmívá

 a jen hezky povídá.

 

Šnečkové pravidlo

Pozor děti na úraz,

ve třídě je hodně nás,

proto nožky neběhají,

pomalu zde chodívají.

 

 

 

 

Hračkové pravidlo

Když si hračky roztahám,

na místo je vždycky dám,

hračky se pak usmívají,

když pořádek kolem mají.

 

Talířkové pravidlo

 Ke stolu si sedneme,

  už se ani nehneme.

Záda pěkně narovnáme,

 na kolínka ruce dáme

 a počkáme chviličku

 na dobrou polívčičku.

 

Kapičkové pravidlo

Voda a mýdlo jsou kamarádi,

umyjí nám ruce rádi.

Vodou ale neplýtváme,

pouštíme jen tehdy, když máme.

 

Srdíčkové pravidlo

Ve třídě se máme rádi

a jsme velcí kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme,

se všemi se zasmějeme

 

 

 

Pravidla soužití – školní rok 2022 – 2023

 

Třída

 • vcházíme pouze v přezůvkách
 • jíme a pijeme u stolečků, kde nejsou umístěny hračky, knihy, apod.
 • po jídle neběháme, věnujeme se klidovým činnostem
 • výtvarné, pracovní a tvořivé činnosti neodnášíme na koberec ani do relaxačního koutku
 • šetříme s výtvarným i pracovním materiálem – ke své práci a tvoření využíváme všechno, na co dosáhneme, o ostatní věci poprosíme paní učitelku
 • po dokončení výtvarných, pracovních a tvořivých činností si vždy své pracovní místo uklízíme
 • hračky, které si přineseme z domu ukládáme do košíku
 • každý odchod ze třídy oznámíme učitelce
 • bez dozoru paní učitelky nesmíme na žádné T nářadí

 

Umývárna, WC

 • k umyvadlu se vejdou dva kamarádi
 • neplýtváme vodou, mýdlem, zubní pastou ani toaletním papírem
 • umýváme si ruce po každém použití WC
 • v umývárně se pohybujeme bezpečně, neběháme, nekřičíme, nestrkáme se

 

WC

 • dodržujeme hygienu, splachujeme po sobě
 • nebojíme se učitelku informovat o znečištěném povrchu (podlaha, mísa, apod.)
 • pokud je WC obsazeno, počkáme, až se uvolní, respektujeme soukromí kamaráda

 

Schodiště

 • při výstupu a sestupu na schodišti využíváme zábradlí
 • chodíme bezpečně, nestrkáme kamarády

 

Pravidla, která platí všude

 • vážíme si výtvorů svých kamarádů – neničíme je
 • umíme požádat o pomoc, poděkovat, umíme pozdravit, nepoužíváme nevhodná slova
 • nebereme si věci – domluvíme si střídání, při neshodě se s kamarádem snažíme domluvit
 • vracíme věci na svá místa
 • započatou práci dokončujeme
 • pomáháme si, neubližujeme druhým
 • do MŠ nosíme jen zdravé mlsání

 

Práva a povinnosti dětí

 • individuálně uspokojovat své tělesné potřeby
 • vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou
 • užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržení smluvených pravidel
 • účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi