Charakteristika třídy

Školní rok 2019/2020
MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
MRAVENCI 
 

O vaše děti pečují učitelky

 Bc. Diblíková Monika, DiS., Veronika Fišerová, DiS.

Charakteristika třídy Mravenci

Školní rok 2019 – 2020

Věkově homogenní třída (2 -4 roků)

Do třídy Mravenců bylo zapsáno pro tento rok 24 dětí z toho 14 chlapců a 10 dívek.

Ve třídě jsou nejmenší děti od 2,5 do 4let. Devět dětí přestoupilo ze třídy Berušek a k 1.9.jsme přijali patnáct dětí nově příchozích.  

Ve třídě se o Mravenečky starají paní učitelky Monika D., Veronika F. a asistentka Iva Š.

Hlavním cílem je vytvořit pro děti příjemné pozitivní prostředí, aby se dětem dobře adaptovalo na prostředí mateřské školy a začlenit nové děti do kolektivu stávajících dětí. Vytvoření pravidel na třídě, vysvětlení, co které pravidlo znamená. Důležitý je stále rozvoj pojmotvorného procesu, komunikace a rozvoj řečových schopností, trénink pozornosti, sluchové a zrakové percepce, smyslového vnímání, samostatného rozhodování při řešení situací, práce s chybou, samostatnost v sebeobsluze. Stále je naší prioritou tiché, tolerantní prostředí, péče o hry a hračky, úklid her a hraček na svá místa. V kolektivu se musíme zaměřit na nově příchozí děti, zejména na jejich vývoj. Aklimatizovat je tak, aby byly ochotné k další spolupráci s námi. Chlapeček se specifickou dietou si nosí své jídlo. Další individuální péči budou mít ty nejmenší, u kterých máme asistentku. Po úvodní diagnostice budeme další vývoj dětí pravidelně konzultovat s rodiči a společně dbát na úspěšný posun.

Po úvodní diagnostice vývoje řeči dětí se budeme všem věnovat při preventivních logopedických chvilkách v rámci řízených činností. V individuálních hodinách se zaměříme na děti, u kterých je potřeba podpořit fyziologický vývoj hlásek, které jsou na hraně vyvození. Nebo na děti, které jsou v péči klinického logopeda, přičemž jim nabídneme procvičování hlásek jinou, hravou formou, než nabízí klinická logopedie, a tím děti lépe motivovat ke spolupráci s rodiči při nácviku výslovnosti.

Stejně jako loni budeme s rodiči spolupracovat na projektu předčtenářské gramotnosti. Projekt jsme založili na spolupodílení se na vytváření čtenářského deníku. Rodiče a děti společně budou číst, prohlížet týden mravenci jakoukoliv knížku, kterou poté donesou do školky a zde si ji představíme. A paní učitelky ji zapíši do deníku, který bude sloužit jako námětník pro rodiče k četbě. Cílem je, aby si rodiče uvědomili svou zodpovědnost podpory ke čtení dětí a zajímali se o dovednosti svých dětí v oblasti komunikačních schopností a jemné motoriky. Montessori koutek jsme přizpůsobili věku dětí na třídě to tak, aby děti mohly rozvíjet potřebnou jemnou motoriku.

 

                                       

Pravidla třídy

Mravenci jsou kamarádi

- poslouchej paní učitelku
- chovej se k druhému hezky
- když někomu ublížíš, omluv se mu
- je hezké se s druhými podělit o své věci
- s hračkami a pomůckami zacházej tak,
aby je mohly použít i ostatní děti

Mravenci jsou tiší

- hraj si tiše, šetři ouška ostatních
- křič, když musíš, ale až venku
- u oběda si s kamarády povídej tiše
- počkej, až druhý domluví

Mravenci se pohybují opatrně

- ve třídě chodíme pomalu
- běhej při tělocviku nebo venku
- mezi stolečky se pohybujeme opatrně
- v koupelně dávej pozor na mokrou podlahu
- na průlezkách jdu jen tam, kde to bezpečně zvládnu

Mravenci uklízejí

- vracej hračky a pomůcky tam, kde mají místo
- uklízej po sobě pracovní místo
- uklízej po sobě stoleček a židli po jídle
- umývej si ruce před jídlem a po WC
- postarej se o svůj ručník a hřeben
- ukliď po sobě toaletu

Mravenci jsou stateční

- ve školce buď statečný, i ostatní kamarádi jsou tu sami
- když je ti smutno, přijď k nám, můžeme si popovídat,
  pomazlit se
- každou bolístku ti ošetříme a pofoukáme, řekni nám o ní
- všechno jídlo a pití ochutnej
- vyzkoušej hry a činnosti, které ve školce děláme

 

Mravenci jsou čestní

- říkej pravdu, buď spravedlivý
- dodržuj dohodnutá pravidla 
- rozhoduj se sám, máš svůj rozum
- k chybám se přiznej, budeme hledat správná řešení

 

=============================================================================