Charakteristika třídy

Školní rok 2017/2018
MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
MRAVENCI 
 

O vaše děti pečují učitelky

Šárka Víchová, DiS. a Bc. Diblíková Monika, DiS.

===============================================================================                                                                   

 

Charakteristika třídy MRAVENCI

Školní rok 2017/2018

Do třídy Mravenců bylo zapsáno pro tento rok 28 dětí z toho 14 chlapců a 14 dívek

Tři děti odešly do třídy Berušek a tři přišly nové. Ostatní zůstávají z loňského roku

Nově příchozí děti jsou: Marková Lada, Švábová Kristýna, Candrák Lukáš

Předškoláci ve třídě: Abrahamová Nikol, Breňová Tereza, Dušková Zuzana, Matoušková Lola, Trofimenko Andreja, Drahoš Pavel, Škop Filip, Chudý Adam, Peterka Matěj

Hlavním úkolem bude nové děti začlenit do kolektivu a pokračovat v rozvoji prosociálních vztahů ve třídě. Celoročním projektem třídy je putování po říších planety Země. Skrze motivaci života okolo dítěte se budeme snažit co nejvíce v dětech rozvíjet pocit sounáležitosti se společností, ve které žijí stejně jako i s přírodou okolo nich a vědomí, že jsou zodpovědní za její ochranu a činy, které udělají.

Důležitý je stále rozvoj pojmotvorného procesu, komunikace a rozvoj řečových schopností, trénink pozornosti, sluchové a zrakové percepce, smyslového vnímání, samostatného rozhodování při řešení situací, práce s chybou, samostatnost v sebeobsluze. Základy pro tyto dovednosti jsme položili minulý rok a tento rok je naším záměrem další jejich prohlubování.

Prioritou tohoto roku je tiché, tolerantní prostředí, péče o hry a hračky, úklid her a hraček na svá místa.

V kolektivu se musíme zaměřit na nově příchozí děti, zejména na jejich vývoj. Aklimatizovat je tak, aby byly ochotné k další spolupráci s námi. Jeden chlapec má bezmlékovou dietu a alergii na pomeranč. Nosí si své svačiny, včetně rýžového mléka, které mu budeme připravovat. Nosí denně naslouchátko, je celkově v péči SPC.

Další individuální péči budou vyžadovat tři děti se sníženou pozorností.

Zvláštní pozornost bude věnována předškolním dětem. Naším úkolem je jejich cílený rozvoj v oblastech připravenosti ke školní docházce. Po úvodní diagnostice budeme další vývoj dětí pravidelně konzultovat s rodiči a společně dbát na úspěšný posun směrem k nástupu do ZŠ. Předškolním dětem budou nabízeny činnosti během řízených chvilek a dále při menší potřebě spánku formou práce u stolečků.

Po úvodní diagnostice vývoje řeči dětí se budeme všem věnovat při preventivních logopedických chvilkách v rámci řízených činností. V individuálních hodinách se zaměříme na děti, u kterých je potřeba podpořit fyziologický vývoj hlásek, které jsou na hraně vyvození. Nebo na děti, které jsou v péči klinického logopeda, přičemž jim nabídneme procvičování hlásek jinou, hravou formou, než nabízí klinická logopedie, a tím děti lépe motivovat ke spolupráci s rodiči při nácviku výslovnosti.

Stejně jako loni budeme s rodiči spolupracovat na projektu předčtenářské gramotnosti. Letos jsme projekt posílili o spolupodílení se na vytváření čtenářského deníku. Rodiče a děti společně budou číst týden mravenci knihu, kterou zapíší do deníku, zapíší odpovědi dětí na předem stanovené otázky a společně nakreslí obrázek, který s knihou souvisí. Knihu přinese dítě s mravencem a deníkem do školky a představí ji dětem. Z knihy potom budeme číst a vytvoříme si ve školce knihovnu domácích knížek. Cílem je, aby si rodiče uvědomili svou zodpovědnost podpory ke čtení dětí a zajímali se o dovednosti svých dětí v oblasti komunikačních schopností a jemné motoriky.

Dále budeme pokračovat v dětských masážích, bruslení, nabídce plavání, lyžování a pěší turistice. Na rodičovské schůzce si rodiče odsouhlasili možnost návštěv solné jeskyně a sauny. Pokud k tomu bude prostor, vyhovíme jim.

Třída byla o prázdninách přestěhována tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám již starších dětí. Prostor je pro 28 dětí velice malý, hlavně pro pohybové hry a tělovýchovu, ale uděláme všechno pro to, aby byly děti spokojené a mohly se plnohodnotně rozvíjet. K tomu účelu byly na třídě vyměněny a doplněny hračky a hry tak, aby vyhovovaly věku a potřebám dětí. Nově byl obnoven i montessori koutek a to tak, aby děti mohly rozvíjet tolik potřebnou jemnou motoriku.

===============================================================================

 

Pravidla třídy

Mravenci jsou kamarádi

- poslouchej paní učitelku
- chovej se k druhému hezky
- když někomu ublížíš, omluv se mu
- je hezké se s druhými podělit o své věci
- s hračkami a pomůckami zacházej tak,
aby je mohly použít i ostatní děti

Mravenci jsou tiší

- hraj si tiše, šetři ouška ostatních
- křič, když musíš, ale až venku
- u oběda si s kamarády povídej tiše
- počkej, až druhý domluví

Mravenci se pohybují opatrně

- ve třídě chodíme pomalu
- běhej při tělocviku nebo venku
- mezi stolečky se pohybujeme opatrně
- v koupelně dávej pozor na mokrou podlahu
- na průlezkách jdu jen tam, kde to bezpečně zvládnu

Mravenci uklízejí

- vracej hračky a pomůcky tam, kde mají místo
- uklízej po sobě pracovní místo
- uklízej po sobě stoleček a židli po jídle
- umývej si ruce před jídlem a po WC
- postarej se o svůj ručník a hřeben
- ukliď po sobě toaletu

Mravenci jsou stateční

- ve školce buď statečný, i ostatní kamarádi jsou tu sami
- když je ti smutno, přijď k nám, můžeme si popovídat,
  pomazlit se
- každou bolístku ti ošetříme a pofoukáme, řekni nám o ní
- všechno jídlo a pití ochutnej
- vyzkoušej hry a činnosti, které ve školce děláme

 

Mravenci jsou čestní

- říkej pravdu, buď spravedlivý
- dodržuj dohodnutá pravidla 
- rozhoduj se sám, máš svůj rozum
- k chybám se přiznej, budeme hledat správná řešení

 

=============================================================================

Orientační sled výchovně vzdělávací práce

Hlavní tematické celky

V ŘÍŠI LIDÍ

Nejsem tady sám – společné nastavení pravidel třídy; sblížení kolektivu dětí; uvědomění si vlastního těla; uvědomění si okolních kamarádů; komunikace s nimi

Život okolo mě – všímání si života okolo sebe; objevování věcí, zvířat, rostlin, neživé přírody, dějů a jevů okolo nás

Planeta Země – kde žijeme; jak vypadá planeta ve vesmíru; není tam sama; kosmonauti

Pečujeme o život na Zemi – ekologické cítění; společenské chování; zdraví
 

V ŘÍŠI VLÁDCE VZDUCHU

Zrcadlo nebe – den, noc, zapadání, východ slunce; barvy nebe; živočichové

Víření vzduchu – vítr; letadla, létací balóny, vzducholodě; vše co létá pomocí větru

Nebeské čarování – počasí a jeho rozmary; oblečení; čerstvý vzduch a zdraví

Přátelství vládce vzduchu – propojení s říší lidí; cestování; elektrárny; znečištění vzduchu
 

V ŘÍŠI PANÍ VOD

Vodní pláště – dělení vod na Zemi; živočichové a rostliny

Kapičkové běhání – koloběh vody; propojení s říší Vládce vzduchu; voda pod zemí i na povrchu

Kapkové proměny – skupenství vody (mlha, pára, led, tekutina); propojení s říší lidí

Vzácnost mokré kapky – propojení s říší lidí – plýtvání, znečištění; sucho; zdraví; hygiena
 

V ŘÍŠI PÁNA LESŮ

V korunách Pána lesů – stromy a keře; plody lesa; lesní ptáci; zvířata na stromech

Lesní domečky a doupata – lesní zvířata; brouci; mravenci

Na pasece v lese – myslivost; lesní plody na pasekách; propojení s říší paní vod – potůčky a studánky

Přátelství Pána lesů – propojení s říší lidí – dřevo, papír, recyklace; ekologické cítění
 

V ŘÍŠI MOTÝLÍCH KŘÍDEL

Motýlí cestování – louky, paseky a zahrady; druhy motýlů; barvy

Nektarové sladkominy – květiny a kvetoucí stromy

Přátelé motýlích křídel – luční koník; žížala; housenka; beruška; včely; med

Studánkové lenošení – propojení s říší Paní vod – voda pro květiny, zvířata; ekologické cítění
 

Doplňkové tematické části – zařazují se dle potřeby učitelky mezi hlavní tematické části

TEPLO JE, LÉTO SVĚTEM VANDRUJE – letní prázdniny
- letní roční období, letní plody, sklizeň hospodářských plodin, letní oblékání, sporty a hry, bezpečnost v létě, pranostiky, letní počasí, cestování, turistika, letní pobyty mimo domov

MRAVENČÍ ŘEČNĚNÍ – individuální logopedická péče
 

Denní tematická část – neplánované činnosti a aktivity, které jsou plněny, jak jde každodenní život
 

DENNÍ RITUÁLY U MRAVENCŮ

- oblékání, stolování, hygiena před a po jídle, hygiena po WC, uklízení hraček, čistota a úklid pracovního místa, svolávání do kruhu, vítání ve školce, uspávácí rituál, čtení knih před spaním, každodenní řešení vztahů, projevování emocí, zásady společenské etikety, aj.