Charakteristika třídy

Školní rok 2021 / 2022
MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
MRAVENCI 
 

O vaše děti pečují učitelky

 Bc. Diblíková Monika, DiS., Lucie Křečková

Charakteristika třídy Mravenci

Školní rok 2021 - 2022

Věkově homogenní třída ( 5 – 7 let)

Do třídy Mravenců bylo zapsáno tento rok 24 dětí z toho 13 chlapců a 11 dívek. Je zapsáno 24 dětí ve věku 5 – 7 let. Třídu tvoří stejná věková skupina, dvě děti přestoupily ze třídy Koťat, abychom zachovali třídy dle věku. Dále ze třídy Berušek přestoupily dvě dívky a děti s odkladem školní docházky.

Z počátku roku se děti budou seznamovat s prostředím třídy i celé školy, poznávat se a pomáhat si mezi sebou, vytvářet a osvojovat pravidla soužití, být k sobě ohleduplní a učit se požádat o pomoc druhé. Dále se zaměříme na správný úchop pracovního náčiní – příbor, štětce, tužky atd. U dětí budeme podporovat samostatnost, odpovědnost za rozdělanou práci a posílení jejich sebedůvěry. Ve spolupráci s rodiči rozvíjíme předčtenářskou gramotnost dětí. Projekt jsme založili na spolupodílení se na vytváření čtenářského deníku. Rodiče a děti společně budou hledat zajímavé věci v encyklopedií, kterou poté donesou do školky, a zde si ji představíme. Rodiče zapíší dle pokynu do deníku a děti nakreslí obrázek. Cílem je, aby si rodiče uvědomili svou zodpovědnost podpory ke čtení dětí a zajímali se o dovednosti svých dětí v oblasti komunikačních schopností a jemné motoriky. Povedeme děti prosociálním směrem tak, aby byly schopny se mezi sebou domluvit podle pravidel slušného chování a zároveň uměly odmítnout negativní komunikaci přiměřenou formou. Přirozené je respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem. Stále je naší prioritou tiché, tolerantní prostředí, péče o hračky, hry, úklid hraček a her na svá místa.

V kolektivu se musíme zaměřit ve spolupráci s asistentkou na chlapce se specifickou dietou, na vývoj řeči za pomoci logopeda, psychologa a speciálního pedagoga. Dále individuálně pracovat s dětmi s odkladem školní docházky na základě individuálního vzdělávacího plánu. Montessori koutek jsme přizpůsobili věku dětí na třídě a to tak, aby děti mohly rozvíjet potřebnou jemnou motoriku.

     

 

                                       

Pravidla třídy

Mravenci jsou kamarádi

- poslouchej paní učitelku
- chovej se k druhému hezky
- když někomu ublížíš, omluv se mu
- je hezké se s druhými podělit o své věci
- s hračkami a pomůckami zacházej tak,
aby je mohly použít i ostatní děti

Mravenci jsou tiší

- hraj si tiše, šetři ouška ostatních
- křič, když musíš, ale až venku
- u oběda si s kamarády povídej tiše
- počkej, až druhý domluví

Mravenci se pohybují opatrně

- ve třídě chodíme pomalu
- běhej při tělocviku nebo venku
- mezi stolečky se pohybujeme opatrně
- v koupelně dávej pozor na mokrou podlahu
- na průlezkách jdu jen tam, kde to bezpečně zvládnu

Mravenci uklízejí

- vracej hračky a pomůcky tam, kde mají místo
- uklízej po sobě pracovní místo
- uklízej po sobě stoleček a židli po jídle
- umývej si ruce před jídlem a po WC
- postarej se o svůj ručník a hřeben
- ukliď po sobě toaletu

Mravenci jsou stateční

- ve školce buď statečný, i ostatní kamarádi jsou tu sami
- když je ti smutno, přijď k nám, můžeme si popovídat,
  pomazlit se
- každou bolístku ti ošetříme a pofoukáme, řekni nám o ní
- všechno jídlo a pití ochutnej
- vyzkoušej hry a činnosti, které ve školce děláme

 

Mravenci jsou čestní

- říkej pravdu, buď spravedlivý
- dodržuj dohodnutá pravidla 
- rozhoduj se sám, máš svůj rozum
- k chybám se přiznej, budeme hledat správná řešení

 

=============================================================================