Charakteristika třídy

Školní rok 2018/2019
MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
MRAVENCI 
 

O vaše děti pečují učitelky

 Bc. Diblíková Monika, DiS., Veronika Fišerová, DiS.

===============================================================================                                                                   

Charakteristika třídy Mravenci

Školní rok 2018 – 2019

Věkově homogenní třída (5 – 6 roků)

Do třídy Mravenců bylo zapsáno pro tento rok 22 dětí z toho 10 chlapců a 12 dívek.

Devět dětí odešlo – Pět dětí nastoupilo do Základní školy a čtyři děti, které měly odklad školní docházky odešly do přípravné třídy ZŠ Kollarovy a dvě děti přišly nové  a jedna dívka ze třídy Koťata. Ostatní zůstávají z loňského roku.

Předškoláci ve třídě: celá třída

Po prázdninách na děti čeká změna paní učitelky. Odešla Šárka V. a nastoupila Fišerová V.

Hlavním úkolem bude nové děti začlenit do kolektivu a pokračovat v rozvoji prosociálních vztahů ve třídě. Celoročním projektem třídy je putování lidskou společností. Skrze motivaci života okolo dítěte se budeme snažit co nejvíce v dětech rozvíjet pocit sounáležitosti se společností, ve které žijí stejně jako i s přírodou okolo nich a vědomí, že jsou zodpovědní za její ochranu a činy, které udělají.

Důležitý je stále rozvoj pojmotvorného procesu, komunikace a rozvoj řečových schopností, trénink pozornosti, sluchové a zrakové percepce, smyslového vnímání, samostatného rozhodování při řešení situací, práce s chybou, samostatnost v sebeobsluze. Základy pro tyto dovednosti jsme položili minulý rok a tento rok je naším záměrem další jejich prohlubování.

Stále je naší prioritou tohoto roku tiché, tolerantní prostředí, péče o hry a hračky, úklid her a hraček na svá místa.

V kolektivu se musíme zaměřit na nově příchozí děti, zejména na jejich vývoj. Aklimatizovat je tak, aby byly ochotné k další spolupráci s námi. Děti s bezlepkovou dietou si nocí své svačiny, včetně rýžového mléka, které jim budeme připravovat.

Další individuální péči budou vyžadovat děti se sníženou pozorností a není jich málo. Naším úkolem je cílený rozvoj v oblastech připravenosti ke školní docházce. Velkou podporu budou potřebovat děti s nízkou  pozorností, se špatnou sluchovou percepcí, slabý výtvarný projev, problémy s výslovností hlásek, rozvoj oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky, sociální nevyzrálost, dítě se špatně stravovacími návyky, děti se slabým mluvným projevem.

Po úvodní diagnostice budeme další vývoj dětí pravidelně konzultovat s rodiči a společně dbát na úspěšný posun směrem k nástupu do ZŠ.

Předškolním dětem budou nabízeny činnosti během řízených chvilek v koutcích a dále při menší potřebě spánku formou práce u stolečků.

Po úvodní diagnostice vývoje řeči dětí se budeme všem věnovat při preventivních logopedických chvilkách v rámci řízených činností. V individuálních hodinách se zaměříme na děti, u kterých je potřeba podpořit fyziologický vývoj hlásek, které jsou na hraně vyvození. Nebo na děti, které jsou v péči klinického logopeda, přičemž jim nabídneme procvičování hlásek jinou, hravou formou, než nabízí klinická logopedie, a tím děti lépe motivovat ke spolupráci s rodiči při nácviku výslovnosti.

Stejně jako loni budeme s rodiči spolupracovat na projektu předčtenářské gramotnosti. Letos jsme projekt posílili o spolupodílení se na vytváření čtenářského deníku. Rodiče a děti společně budou číst,prohlížet týden mravenci encyklopedii, kterou zapíší do deníku, zapíší odpovědi dětí na předem stanovené otázky a společně nakreslí obrázek, který s knihou souvisí. Knihu přinese dítě s mravencem a deníkem do školky a představí ji dětem. Z knihy potom budeme číst a vytvoříme si ve školce knihovnu odborných encyklopedii. Cílem je, aby si rodiče uvědomili svou zodpovědnost podpory ke čtení dětí a zajímali se o dovednosti svých dětí v oblasti komunikačních schopností a jemné motoriky.

Letos budeme pokračovat v dětských masážích, bruslení, nabídce plavání, lyžování a pěší turistice. Na rodičovské schůzce si rodiče odsouhlasili možnost návštěv sauny. Pokud k tomu bude prostor, vyhovíme jim.

Nově byl obnoven  montessori koutek a to tak, aby děti mohly rozvíjet tolik potřebnou jemnou motoriku.

Třída dále zůstává rozdělena do 7 činnostních koutků – stavitel, čtenář, malíř, výtvarník, šikula, objevitel a herec s určeným počtem míst pro děti. Do koutků budeme během roku dětem připravovat aktivity k tématu. Prostor třídy je lépe využitý a děti si mohou všechny nabízené aktivity během celého týdne průběžně vyzkoušet a dostatečně zautomatizovat jak ráno, tak během řízených činností a odpoledních aktivit na třídě. Mezi dětmi se snížil hluk na třídě a zvýšilo samostatné rozhodování dětí. Využijeme mluvící skřipce s možností namlouvání instrukcí pro děti, které si samy dokážou spustit.

 

Pravidla třídy

Mravenci jsou kamarádi

- poslouchej paní učitelku
- chovej se k druhému hezky
- když někomu ublížíš, omluv se mu
- je hezké se s druhými podělit o své věci
- s hračkami a pomůckami zacházej tak,
aby je mohly použít i ostatní děti

Mravenci jsou tiší

- hraj si tiše, šetři ouška ostatních
- křič, když musíš, ale až venku
- u oběda si s kamarády povídej tiše
- počkej, až druhý domluví

Mravenci se pohybují opatrně

- ve třídě chodíme pomalu
- běhej při tělocviku nebo venku
- mezi stolečky se pohybujeme opatrně
- v koupelně dávej pozor na mokrou podlahu
- na průlezkách jdu jen tam, kde to bezpečně zvládnu

Mravenci uklízejí

- vracej hračky a pomůcky tam, kde mají místo
- uklízej po sobě pracovní místo
- uklízej po sobě stoleček a židli po jídle
- umývej si ruce před jídlem a po WC
- postarej se o svůj ručník a hřeben
- ukliď po sobě toaletu

Mravenci jsou stateční

- ve školce buď statečný, i ostatní kamarádi jsou tu sami
- když je ti smutno, přijď k nám, můžeme si popovídat,
  pomazlit se
- každou bolístku ti ošetříme a pofoukáme, řekni nám o ní
- všechno jídlo a pití ochutnej
- vyzkoušej hry a činnosti, které ve školce děláme

 

Mravenci jsou čestní

- říkej pravdu, buď spravedlivý
- dodržuj dohodnutá pravidla 
- rozhoduj se sám, máš svůj rozum
- k chybám se přiznej, budeme hledat správná řešení

 

=============================================================================

Orientační sled výchovně vzdělávací práce

TVP mravenci-tématické celky.doc (45 kB)