Třídní vzdělávací program

 

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídy Mravenců vychází z požadavků RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP (Školní vzdělávací program) MŠ Kaštánek, Choceň „Letem světem se školkou říše planety Země“.

Cílem TVP PV Mravenci je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci tohoto roku byly spokojené, důvěřovaly nám a ve třídě byla nastavená vzájemná pohoda jak mezi dětmi, tak mezi učitelkami a rodiči. To by mělo vést k základům dalšího vzdělávání v příštích letech.

TVP PV Mravenců má celoroční motiv letem světem se školkou říše planety Země. TVP PV je dále rozpracován do cca dvouměsíčních bloků, které zajistí dostatečný čas na zafixování a zautomatizování vzdělávacích aktivit. Každý blok je sestaven z několika, cca 14denních, částí.

TVP PV třídy Mravenců je tomto roce zaměřen na uvědomění si sebe sama a života. Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. Do programů zařadíme denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, masáže dětí, bubnování s prvky muzikoterapie, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování a celkově budeme využívat formy prožitkového učení.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Třída byla rozdělena do několika činnostních koutků, ve kterých si děti budou moci v rámci hry rozvíjet své dovednosti celý týden. Činnosti budou motivovány tématy TVP. Omezený počet míst v koutcích má zajistit lepší rozvrstvení dětí ve třídě, a tedy i možnost každého dítěte si nabízené aktivity vyzkoušet a zautomatizovat. Děti budou i nadále vedeny k větší samostatnosti při objevování a řešení problémů v menších skupinkách. Společné činnosti zůstávají součástí ranních rituálů a hodnotících kruhů před odchodem na pobyt venku.

TVP PV třídy Mravenců je sestavován tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu. Je flexibilní a učitelka ho může podle své potřeby měnit.

Ve spolupráci s rodiči rozvíjíme předčtenářskou gramotnost dětí. Povedeme děti prosociálním směrem tak, aby byly schopny se mezi sebou domluvit podle pravidel slušného chování a zároveň uměly odmítnout negativní komunikaci přiměřenou formou. Přirozené je respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem.

Zpracované měsíční bloky najde zde: 

TVP mravenci-tématické celky