TVP třídy Mravenců

Třídní vzdělávací program

 

Třídní vzdělávací program Mravenců byl vypracován na základě ŠVP a charakterizuje vedení této třídy pro školní rok 2022/2023

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídy Mravenců vychází z požadavků RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP (Školní vzdělávací program) MŠ Kaštánek, Choceň „Letem světem s pohádkami“.

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

TVP PV v tomto roce začínáme s novými dětmi ve věkové skupině od 3 let do 4,5 let. Budeme se snažit vést děti k učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání, na které budeme navazovat. Snahou bude děti vést k vnitřní motivaci, k uvědomění si smysluplnosti činností, které vykonávají, uvědomění si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, které se jich týkají. Za svá rozhodnutí umět nést následky, a to jak negativní, tak i pozitivní. Respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem. Podporovat celkový rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání.

K dosažení plnění TVP PV budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, zlepšovat komunikační dovednosti, podporovat experimentování a celkově využívat formy prožitkového učení. Podporovat prosociální cítění ve třídě a snažit se ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. Ve třídě budeme vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV třídy Mravenců je sestavován tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu. Je flexibilní a učitelka ho může podle své potřeby a potřeb dětí měnit. 

Zpracované měsíční bloky najde zde: 

Třídní vdělávací plán

TVP mravenci - orientační časový sled témat

TVP_mravenci-zpracované_tématické_celky