Charakteristika třídy

Školní rok 2023/2024
MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
BERUŠKY 
 

 

 

O vaše děti pečují učitelky

Valachová Petra, DiS. a Michaela Pelinková DiS.

asistent pedagoga

Klára Chudá

 

===============================================================================

 

Charakteristika třídy BERUŠKY

Školní rok 2023/24

Ve školním roce 2023-24 je ve třídě Berušek zapsáno 23 dětí ve věku od 5ti do téměř 7 let. Jedná se o 14 chlapců a 9 dívek.

Ve třídě jsou ejstarší z dětí jsou děti s OŠD Petraš Ondřej, Tomek Vilém a Urban Samuel. V září bude těmto dětem vyprácován PLPP, na základě doporučení z PPP.

S dětmi bude pracovat paní učitelka Petra Valachová, Dis. a  nová paní učitelka Michaela Pelinková, DiS. Spolupráce bude nová, ale věříme, že bude na velmi dobré úrovni a naše výchovné a vzdělávací požadavky se budou shodovat. Pedagogický sbor bude doplňovat paní asistentka Bc. Markéta Vanžurová, která pomůže dětem se speciálními vzdělávacími potřebami překonat nerovnoměrný vývoj. 

V rámci logopedických chvilek se budeme věnovat gymnastice mluvidel a neustálému uvolňování jazyka, na které navazuje logopedická prevence, kterou ale navazujeme na péči logopeda a apelujeme na rodiče, aby logopeda vyhledali. Ve školce jsme schopné v rámci logopedické péče procvičovat hlásky určené logopedem, nikoliv hlásky vyvozovat.

Budeme dbát ale i na dostatečný pitný režim a dětem nabízet různé nápoje, které si mohou nalévat i samostatně a dostatečně často tak pít.

Na děti působíme s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, ale zároveň i důsledně, abychom předcházeli negativnímu či nevhodnému chování k vrstevníkům. Děti vedeme k tomu, aby v případě potřeby dokázaly požádat o pomoc a byly samostatné.

Spolupráce s rodiči je nastavena na velmi dobré úrovni, proto v ní budeme i nadále pokračovat, ať již ve formě různých akcí, odpoledních setkání, tak i budeme rodiče žádat po pomoc při drobných opravách, apod.

I přesto, že veškerý vzdělávací a výchovný proces je zaměřen ve školství na výkon a porovnávání činností mezi dětmi, budeme se co nejvíce snažit, aby z dětí v naší třídě vyrostly děti s rizím charakterem, uměly pozdravit, požádat a poprosit, uměly se přátelsky chovat k ostatním dětem a lidem ve svém okolí, vážily si přírody a života kolem sebe a uměly se o sebe co nejlépe postarat v lidském slova smyslu. I kdyby se nám to podařilo u jednoho dítěte, bude mít naše práce smysl. 

===============================================================================

Jak se chovají Berušky

Odpočinkové pravidlo

Když na postýlce ležíme,
společně se ztišíme.
Spánek je tu pro naše zdravíčko,
veselou mysl a šikovné tělíčko.

Srdíčkové pravidlo
Ve třídě se máme rádi
a jsme velcí kamarádi
Hračky si vždy půjčujeme
se všemi se zasmějeme

Pusinkové pravidlo
Pár kouzelných slovíček
při sobě vždy nosím,
nashledanou, dobrý den,
děkuji a prosím.
Pusinka by se zlobila,
kdyby škaredě mluvila,
raději se usmívá
a jen hezky povídá.

Šnečkové pravidlo
Pozor děti na úraz,
ve třídě je hodně nás,
proto nožky neběhají
pomalu zde chodívají.

Hračkové pravidlo
Když si hračky roztahám,
na místo je vždycky dám,
hračky se pak usmívají,
když pořádek kolem mají.

Talířkové pravidlo
Ke stolu si sedneme
už se ani nehneme
Záda pěkně narovnáme,
na kolínka ruce dáme
a počkáme chviličku,
na dobrou polívčičku

Kapičkové pravidlo
Voda a mýdlo jsou kamarádi,
umyjí nám ruce rádi.
Vodou ale neplýtváme,
pouštíme jen tehdy, když máme.

=============================================================================

Orientační sled výchovně vzdělávací práce

Tento sled témat není závazný a nemusí být dodržen, může se během roku měnit a přizpůsobovat vzdělávacím potřebám dětí.
Slouží pouze jako orientační námět učitelkám na třídě.

PODZIM

Hlavní tematické části

Ve školičce u Berušek - adaptace, seznámení s prostředím školky, pravidla ve školce
Pojď Beruško, pojď si hrát, ukaž, jak být kamarád - navazování kontaktu, seznámení s novými dětmi
Co se točí dokola - časová posloupnost - denní režim ve školce a doma
Podzime, podzime, řekni nám, co nevíme - roční období podzim, sběr plodů, sběr přírodnin, jak se oblékat, počasí, pranost.
Také v říši lesní, Beruška se vyznat musí - podzimní les, houby, stromy, lesní zvířátka se připravují na zimu                                                            
Kamarádi zvířata, klepají nám na vrata - ostatní zvířátka na podzim, loučení ptáků 
Beruška sleduje, jak naše tělo funguje - nauka o lidském těle, vnější i vnitřní orgány, jejich popis i funkce, smysly
Beruška nám poví, jak si chránit zdraví -  chráníme své zdraví, síla bylinek - romaterapie, co dělat, když onemocníme, vitamíny

Doplňkové tematické části - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

Svátky, zvyky, tradice smeteme prach z police - sv. Václav, vznik České Republiky, sv.Zemřelých, Martin na bílém koni,  Mikuláš s čerty
S Beruškou na vandr - školkové akce mimo město
Co se děje okolo mě - besídky, opékání brambor, pouštění draků, hračky a hry, návštěva knihovny, dětský čtenář - knihy, akce v místě MŠ, aj.

ZIMA

Hlavní tematické části

Zima přišla k nám, copak poví nám - zimní roční období, oblékání v zimě, hra a sporty na sněhu a ledu, bezpečnost na sněhu a ledu, experimentování, pranostiky
Kamarádi zvířata, klepají nám na vrata - zvířata v zimě, stopy ve sněhu, zimní spáči 
Co se točí dokola - přípravy na zápis do ZŠ, barvy, tvary, předmatematické   představy, grafomotor., číslice, písmena, orientace, komunikace, fyzická a psychická zdatnost
Berušky se nejen v letu, zajímají o planetu - naše planeta ve vesmíru - astronautika, Slunce, Měsíc, hvězdy, světadíly - lidé, cizí jazyky, živly (voda, oheň, země, vzduch), nebe, duha,  počasí, severské země, Eskymáci)
Vesnice, městečka, města, to je ta naše zem Česká - poznáváme okolí, moje město, okolní města a vesnice
Beruška lenošit nechce, každou práci zvládne lehce - povolání, profese, řemesla, povolání rodičů

Doplňkové tematické části - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

Svátky, zvyky, tradice smeteme prach z police - Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust
S Beruškou na vandr - školkové akce mimo město
Co se děje okolo mě - besídky, hračky a hry, návštěva knihovny, dětský čtenář - knihy, akce v místě MŠ

JARO

Hlavní tematické části

Jaro přišlo, nese klíč, paní Zimu pustí pryč - jarní roční období, probouzení přírody, první jarní květiny, změny v přírodě, příprava půdy, setí semínek, kvetoucí stromy, oblékání na jaře, pranostiky
Kamarádi zvířata, klepají nám na vrata - kdo to ťuká na skořápku (kuřátka, housátka), návrat ptáků - hnízdění, mláďata - domácí, hospodářská zvířata, rostliny léčivé, jedovaté, polní plodiny, zvířata - drobný hmyz, pole, louka na jaře
Pramínek, potůček, říčka, řeka, copak nás u vody asi čeká -  dělení vod, nejznámější řeky, ledy praskají, bezpečnost u vody, vodní rostliny a živočichové, cirkulace vody, podzemní voda
S Beruškami v pohodě pomáháme přírodě - ekologie, třídění odpadu, kontejnery, skládky, eko hry, recyklace, druhy mater., výroba surovin, skleníkový efekt, ozónová díra, Den Země
Berušky stát, na červenou pozor dát - doprava, bezpečnost, záchranné složky - hasiči, policie, záchranka, první pomoc
Beruško, maminko, tatínku, pověz mi, jakou máš rodinku - rodinné vztahy, jména, příjmení, city a emoce v rodině, sociální role, adresa domů, Den matek

Doplňkové tematické části - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

Svátky, zvyky, tradice smeteme prach z police - Velikonoce, Apríl, Čarodějnice, Máje
S Beruškou na vandr - školkové akce mimo město
Co se děje okolo mě - besídky, hračky a hry, návštěva knihovny, dětský čtenář - knihy, akce v místě MŠ

LÉTO

Hlavní tematické části

Teplo je, léto světem vandruje - letní roční období, letní plody, sklizeň hospodářských plodin, letní oblékání, sporty a hry, bezpečnost v létě, pranostiky
Berušky se nejen v letu, zajímají o planetu - naše planeta ve vesmíru - astronautika, Slunce, Měsíc, hvězdy, světadíly - lidé, cizí jazyky, živly (voda, oheň, země, vzduch), nebe, duha, počasí
Vesnice, městečka, města, to je ta naše zem Česká - hlavní město, sídlo prezidenta, vlajka, památky, významná místa, možnosti cestování, sousední země a jejich vlajky

Doplňkové tematické části - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

Svátky, zvyky, tradice smeteme prach z police - Den dětí, J. Hus, Cyril a Metoděj
S Beruškou na vandr - školkové akce mimo město
Co se děje okolo mě - besídky, spaní ve školce, loučení s předškoláky, hračky a hry, návštěva knihovny, dětský čtenář - knihy, akce v místě MŠ, sportování