TVP třídy Berušek

Třídní vzdělávací program třídy Berušek byl vypracován na základě ŠVP a charakterizuje vedení této třídy pro školní rok 2018/2019.

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídy Berušeky vychází z požadavků RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP (Školní vzdělávací program) MŠ Kaštánek, Choceň - „Letem světem se školkou“.

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

TVP PV v tomto roce začínáme s novými dětmi ve věkové skupině od 2 let do 3,5. Budeme se snažit vést děti k učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání, na které budeme navazovat. Snahou bude děti vést k vnitřní motivaci, k uvědomění si smysluplnosti činností, které vykonávají, uvědomění si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, které se jich týkají. Za svá rozhodnutí umět nést následky a to jak negativní tak  i pozitivní. Respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem. Podporovat celkový rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání.

K dosažení plnění TVP PV  budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné  a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, zlepšovat komunikační dovednosti, podporovat experimentování a celkově využívat formy prožitkového učení. Podporovat prosociální cítění ve třídě a snažit se ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV třídy Berušek je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat  na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu.

Úplné znění TVP třídy Berušek najdete zde: TVP_berušky-zpracované_tématické_celky_2013.doc (958,5 kB)