ŠVP PV MŠ Kaštánek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro MŠ Kaštánek, Choceň

  „Letem světem se školkou“ 

Motto:

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

                                                                                                     Robert Fulghum

Obsah ŠVP PV „Letem světem se školkou“ je uspořádán do 4 podtémat: Já a můj svět, Příroda okolo mě, Svět okolo mě a Dary mého života. Podtémata zasahují všechny oblasti vzdělávání a jsou zpracovány pro celou věkovou skupinu dětí. Děti získávají potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávají žádoucí hodnoty a získávají samostatné postoje.

Podtémata nabízejí mnohostranně pestrou nabídku činností intelektových i praktických, mají podobu projektů, které jsou rozpracovány do tematických částí a obsahují konkrétní dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, klíčové kompetence a očekávané výstupy, jež jsou v souladu s  RVP PV. Tyto bloky obsahují konkrétní činnosti a vzdělávací záměry, kterými bude pedagog plnit naplánované vzdělávací cíle, odpovídající věkové skupině a individuálním potřebám dětí.  Při plánování byly dodržovány principy předškolního vzdělávání dané RVP PV.

Motivace těchto celků vychází z ročního období, přírodních situací, společenských událostí a každodenní reality, kterou děti prožívají. Děti tak vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku.

Podtémata:    I)   Já a můj svět
                            II)   Příroda okolo mě
                          III)   Svět okolo mě
 
                         IV)   Dary mého života

Tematické celky v jednotlivých projektech jsou vzájemně propojeny, promítají se do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu dílčích cílů.

1.   Biologické                          Dítě a jeho tělo
2.   Psychologické                  Dítě a jeho psychika
3.   Interpersonální               Dítě a ten druhý
4.   Sociálně-kulturní           Dítě a společnost
5.   Environmentální           Dítě a svět

K rozvíjení dětí v těchto oblastech využíváme denní pohybové hry, cvičení, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Průběžné naplňování dílčích cílů směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování kompetencí klíčových.

Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání

1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální
5. Kompetence činnostní a občanské

Vzdělávací cíle a záměry:

 • rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte
 • rozvíjíme zdravé sebevědomí
 • klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb
 • učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči
 • upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání
 • podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany
 • maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.

 

 • cílem je, aby se děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektovat jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.
 • cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.
   

Při své práci se řídíme rámcovými cíli uvedenými v RVP PV:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Zásady, principy, metody a formy práce:

 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel 

celé znění ŠVP najdete v sekci Tiskopisy ke stažení a dokumenty.

Školní vzdělávací program je veřejně přístupný. Možný k nahlédnutí u ředitelky MŠ a ve všech třídách.